:: دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1393 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش به روش گزارش نویسی مشکل مدار بر کیفیت گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز سال 92
جاسم نوذرپور، عبدالعلی شریعتی، مهرناز مرادی، آرش سلحشوری، محسن فاصله جهرمی
چکیده:   (5392 مشاهده)
مقدمه:گزارش نویسی به عنوان یک چارچوب فعالیتی و یک وسیلۀ ضروری برای ارائه و ارزیابی مراقبت های پرستاری می باشد. مهم‌ترین روش‌های گزارش نویسی توصیه شده در مراکز درمانی روش های گزارش نویسی سنتی، موارد غیر طبیعی، کامپیوتری، استاندارد و روش مشکل مدار است. هدف کلی این پژوهش«تأثیر روش گزارش نویسی مشکل مدار بر ویژگی های گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز»می باشد. روش کار:این پژوهش از نوع نیمه تجربی قبل و بعد است(نیمه تجربی یک گروهی)،که در موردپرستاران شاغل در بخش های عمومی بیمارستان گلستان شهر اهواز انجام شد. 30 پرستار به شکل تصادفی از جامعۀ پژوهش انتخاب و در دو گروه قبل و بعد از مداخله قرار گرفتند. جهت گروه مداخله کارگاه آموزشی گزارش نویسی مشکل مدار اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون آماری ویلکاکسون، تی مستقل و کای اسکوئر با استفاده از SPSS نسخۀ 21 انجام یافت. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که بعد از آموزش گزارش نویسی مشکل مدار، میانگین نمرات گزارش پرستاری بین دو گروه قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون ویلکاکسون اختلاف معنا داری وجود داشته است (001>0P=). به طوری که در همۀ موارد روش مشکل مدارple باعث ارتقاء کیفیت گزارش هایی در پرستاری شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، روش گزارش نویسی مشکل مدار تأثیر مثبت بر ویژگی های گزارش پرستاری دارد، بنابراین پیشنهاد می شود این روش گزارش نویسی توسط پرستاران به کار گرفته شود.
واژه‌های کلیدی: گزارش پرستاری، روش مشکل مدار، روش سنتی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/2/28 | پذیرش: 1394/2/28 | انتشار: 1394/2/28


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها