:: دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی پرستاران
دکتر عالمه کیخا، اقای ابوالفضل زرهی، دکتر ابراهیم حدادی
چکیده:   (864 مشاهده)
مقدمه : اخلاق در همه مشاغل ضروری است اما در حرفه پرستاری ضرورت بیشتری دارد، چرا که رفتار اخلاقی و توام با مسئوولیت پرستاران نقش موثری در بهبود و بازگشت سلامتی بیماران دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیراخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان زاهدان می باشد.
روش کار : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- پیمایشی با رویکرد همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان زاهدان، به تعداد 685 نفر می باشد. حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران شامل 312 نفر از پرستاران شاغل می باشد که  به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسش نامه های استاندارد اخلاق حرفه ای پرستاری و مسئولیت اجتماعی می باشد که روایی پرسشنامه ها به تایید صاحب نظران رسیده و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر با 72/0 و87/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از نرم افزار 22 spss در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان زاهدان  برابر با  R=0.293 می باشد و ضریب تعیین محاسبه شده برابر با R2=0.086 می باشد. بر اساس نتایج پژوهش مولفه های احترام به حیات انسان ها(0.158)، عدم آسیب و صدمه به بیماران(0.076) و صداقت (0.052)بیشترین تاثیر را بر مسئولیت اجتماعی پرستاران دارد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت مولفه های رازاری ، اختیار ، نیکو کاری و عدالت در پژوهش حاضر بر مسئولیت اجتماعی پرستاران تاثیر گذار نبوده است و با توجه به اینکه رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای در بین پرستاران به آنها کمک می کند تا وظایف محوله خود را با مسئولیت اجتماعی بالاتر و بهتری انجام دهند لذا بررسی و شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت اخلاق حرفه ای در پرستاران ضروری به نظر می رسد.
 
واژه‌های کلیدی: اخلاق حرفه ای، اخلاق پرستاری، مسئولیت اجتماعی، پرستاران.
متن کامل [PDF 277 kb]   (265 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها