:: دوره 7، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1397 ) ::
جلد 7 شماره 3 و 4 صفحات 33-42 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1396
رویا نیکجو، زهرا اعتباری اصل، شهلا فرضی پور، راحله محمدی، فرزانه اعتباری اصل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده:   (569 مشاهده)
زمینه و هدف: داشتن مهارت‌های ارتباطی موثر، در کنار سایر مهارت‌های بالینی، از جمله نیازهای ضروری برای دانشجویان رشته‌های علوم ‌پزشکی است. همچنین طبق مطالعات صورت گرفته نحوه ارتباط دانشجو با افراد دیگر می‌تواند در کیفیت آموزشی و تحصیلی آن‌ها موثر باشد. با ‌توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهارت‌های ارتباطی دانشجویان با رضایت آن‌ها از رشته تحصیلی-‌شان، در دانشجویان اتاق عمل و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت گرفته است.‌ روش کار: در این پژوهش تحلیلی- مقطعی، تعداد 187 نفر از دانشجویان مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وارد مطالعه شدند. ‌جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های مشخصات دموگرافیک، مهارت ارتباطی ‌QueenDom‌ و رضایت از رشته تحصیلی انجام گرفت. ‌داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحت نرم‌افزار آماری ‌‎ ‎SPSSنسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.‌ یافته‌ها: در این پژوهش، 98 نفر، دانشجوی اتاق عمل و 89 نفر، دانشجوی مامایی شرکت داشتند که از این تعداد 5/38درصد مرد و 5/61 درصد ‌زن بودند. میانگین سنی دانشجویان 68/1 ± 07/21 سال بود. میانگین کل مهارت‌های ارتباطی 8 ± 115 و رضایت از رشته تحصیلی 11± 58 ‌بود. همچنین ارتباط آماری معناداری بین مهارت‌های ارتباطی و رضایت دانشجویان از رشته تحصیلی یافت شد (001/0 ≥‌p، 42/0=‌r‌).‌ نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط مستقیم میان مهارت‌های ارتباطی دانشجویان با رضایت آن‌ها از رشته تحصیلی، جهت افزایش رضایت ‌دانشجویان از رشته تحصیلی‌، انجام اقداماتی در راستای بهبود مهارت‌های ارتباطی دانشجویان ضروری می‌باشد.‌
واژه‌های کلیدی: مهارت‌های ارتباطی، رشته تحصیلی، دانشجو، ماما، اتاق عمل.‌
متن کامل [PDF 719 kb]   (132 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/12/22 | پذیرش: 1397/7/9 | انتشار: 1397/9/15


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها