:: دوره 5، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 26-33 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397
نوید کلانی، منصور تفویضی، محمد صادق صنیع جهرمی، حامد حجتی، سامان سیاسی، محمد فلاح، انسیه قاسمی، ایدا ظهرابی، مجید وطن خواه
چکیده:   (635 مشاهده)
مقدمه: در محیط های  درمانی جو اخلاقی به شرایطی گفته  می شود که باعث تسهیل در  تصمیم گیری اخلاقی میشود. افراد مشغول به کار در بیمارستان نیز ، به عنوان یک سازمان مراقبت سلامت، مسئول هستند که  اصول اخلاقی در حرفه خود را  رعایت کنند. لذا این مطالعه با هدف بررسی جو اخلاقی محیط اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1397 انجام پذیرفت.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در سال 1397 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. 101 نفر از  دانشجویان اتاق عمل و هوشبری که سابقه ی یک ترم حضور بالینی در بیمارستان را داشتند وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه جو اخلاقی Olson استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمارهای توصیفی( میانگین، درصد و انحراف معیار) و آمارهای استنباطی ( تی مستقل و انالیز واریانس یک طرفه) با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 21 در سطح معنی داری p<0.05  صورت گرفت.
نتایج: افراد شرکت کننده در این پژوهش 101نفر بوده اند. میانگین سنی پاسخگویان تقریبا برابر  21/5 سال با  انحراف معیار 1/76 سال بوده است. براساس نتایج حاصل از این مطالعه از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخلاقی اتاق عمل و حیطه های آن نامطلوب گزارش گردید. با مقایسه میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری بر اساس مشخصات دموگرافیک تنها تفاوت معنی دار مشاهده شده متعلق به میانگین نمرات نظر دانشجویان اتاق عمل نسبت به جو اخلاقی حاکم بر اتاق عمل بر اساس رده  های مختلف سنی گزارش گردید(p<0.05  ).  مقایسه سایرمشخصات دموگرافیک با میانگین نمره جو اخلاقی در بین دو رشته هوشبری و اتاق عمل رابطه معناداری را گزارش نکرد.( p>0.05).  
نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخلاقی اتاق عمل و حیطه های آن نامطلوب گزارش گردید. اما در مورد جو کلی اتاق عمل نظر دانشجویان رشته هوشبری  از نظر دانشجویان رشته اتاق عمل مساعدتر  بوده است. با توجه به وجود، جوّ اخلاقی منفی در اتاق های عمل، بیمارستان های مورد مطالعه، توجه به علل این امر و برنامه ریزی به منظور بهبود جوّ اخلاقی موجود ضروری میباشد.

 
واژه‌های کلیدی: دانشجویان، اتاق عمل، هوشبری، جو اخلاقی
متن کامل [PDF 651 kb]   (305 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها