:: دوره 8، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1398 ) ::
جلد 8 شماره 1 و 2 صفحات 45-53 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم (1397): بر اساس یک پژوهش توصیفی- مقطعی
موسی زارع، نوید کلانی، حسن ضابطیان، اسماعیل رعیت دوست، مجید وطن خواه
چکیده:   (644 مشاهده)
مقدمه: در محیط درمانی، جو اخلاقی به شرایطی گفته می­شود که تصمیم‌گیری اخلاقی را آسان می­کند. برخی محققان براین عقیده می­باشند که ارتقاء فضای اخلاقی در مؤسسات بهداشتی - درمانی باعث واکنش بهتر در برابر استرس اخلاقی و سایر عوامل ایجاد کننده نارضایتی، در محیط کاری می­گردد. تحقیق حاضر با هدف «بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم در 1397 »انجام پذیرفت.
روش کار: این پژوهش توصیفی - مقطعی  بر روی 50 نفر از پرسنل هوشبری و اتاق عمل بیمارستان‌های شهرستان جهرم به صورت سرشماری انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: سه پرسشنامه بود. پرسشنامه اول، مربوط به اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه دوم، مربوط به بررسی جو اخلاقی Olson  و پرسشنامه سوم، تمایل به ماندگاری در کار بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) و آزمون‌های آماری استنباطی( ضریب همبستگی اسپیرمن و کروسکال-والیس) صورت گرفت.
یافته‌ها: 56 درصد افراد در این بررسی پرسنل هوشبری و 44 درصد پرسنل اتاق عمل بودند. در پرسنل اتاق عمل میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل و تمامی حیطه‌های آن بالاتر از 3.5 و مطلوب بود.  اما در پرسنل هوشبری میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل و تمامی زیر مجموعه­های آن کمتر از 3.5 و نامطلوب گزارش گردید. در بین تمامی پرسنل، تنها میانگین نمره متغیر جو پزشکان با مقدار 3.45 کمتر از مقدار 3.5 و نامطلوب می‌باشد. میانگین نمره سطح ماندگاری در کار برای پرسنل اتاق عمل با میزان 13.63 بیشتر از میانگین این نمره برای پرسنل هوشبری با میانگین 13.53 است. طبق نتایج به دست آمده رابطه بین سطح تمایل به حضور فعال در کار با جو اخلاقی اتاق عمل و هیچ یک از حیطه‌های آن در میان  پرسنل ارتباط معنا‌دار مشاهده نشد (05/0p>).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، بین وضعیت جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در کار پرسنل اتاق عمل و  هوشبری تفاوت معناداری گزارش نگردید.

 
واژه‌های کلیدی: جو اخلاقی، حضور فعال در کار، پرسنل، اتاق عمل، هوشبری
متن کامل [PDF 761 kb]   (176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/31 | پذیرش: 1398/5/20 | انتشار: 1398/5/25


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها