آموزش و اخلاق در پرستاری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسؤول:

دکتر محسن حجت

استادیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم            

AWT IMAGE
 
ســردبیـــران:
دکتر لیلی مصلی نژاد
دانشیار، دکترای برنا مه ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم  
 
AWT IMAGE
دکتر رسول اسلامی اکبر
استادیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE

شورای ســردبیـــران:
دکتر لیلی مصلی نژاد
دانشیار، دکترای برنا مه ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم  
AWT IMAGE
دکتر رسول اسلامی اکبر
استادیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE
منصور درویشی تفویضی
مربی،فلسفه اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE
 

هیأت تحریریه:

دکتر حمید پیروی
استاد، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران

AWT IMAGE
دکتر عبدالحسن کاظمی
استاد، اخلاق زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
AWT IMAGE
دکتر فرخنده شریف
استاد، روانپرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
AWT IMAGE

دکتر عیسی محمدی
استاد، پرستاری ، دانشگاه تربیت مدرس

AWT IMAGE
دکتر لیلی مصلی نژاد
دانشیار، دکترای برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم   
AWT IMAGE

دکتر لیلا جویباری
دانشیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
AWT IMAGE

دکتر اکرم ثناگو
دانشیار، آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

AWT IMAGE

دکتر محسن حجت
استادیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

AWT IMAGE
دکتر لطف اله دژکام
دانشیار، گروه اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE
دکتر محمد ذوالعدل
دانشیار، روانپرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
AWT IMAGE
دکتر کاووس صلح جو
دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE
دکتر محمد حسین مدبر
دانشیار، گروه اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE

دکتر سارا شهسواری
استادیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

AWT IMAGE
صدیقه نجفی پور
مربی، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE
دکتر رسول اسلامی اکبر
استادیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE

دکتر علی دهقانی
استادیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

AWT IMAGE
دکتر علی اکبر شاکری
 
AWT IMAGE
دکتر نسرین الهی
استادیار، پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 
AWT IMAGE
دکتر کورش زارع
استادیار، پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 
AWT IMAGE
دکتر بذرافکن
منصور درویشی تفویضی
مربی،فلسفه اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE

   
مدیر اجرایی:
شهره جواد پور

کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
AWT IMAGE
مدیر پایگاه و
کارشناس پژوهشی  :
مریم آزموده
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه آموزش و اخلاق در پرستاری:
http://ethic.jums.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب