آموزش و اخلاق در پرستاری- برای داوران
لیست داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
لیلی مصلی نژاد
علی دهقانی
زهره بادیه پیما
علی محمد منتصری
فرزاد پورغلامی
حمیدرضا دولتخواه
اکرم ثناگو
علی عباسی جهرمی
زهرا برقرار
لطف اله دژکام
مریم احسانی
رسول اسلامی اکبر
صدیقه فرضی
صبا فرضی
فاطمه رضایی
محسن حجت
نسرین گله دار
نازآفرین حسینی
مهسا ایمانیان
شهره جوادپور
مرضیه کارگر
خدیجه عبداللهی فرد
لیلا طاهری
محبوبه تقی زادگان
مریم میرزایی
محمدحسن مشکی باف
مهدی کریم یار جهرمی
محمدحسین مدبر
محمدهاشم عبدی
مجتبی زینی جهرمی
محمد ذوالعدل
صدیقه نجفی پور
نسرین الهی
نوید کلانی
پرستو اوجیان
رحیم پندار
مرتضی پوراحمد
راضیه زاهدی
محمدصادق صنیع
صفیه جمالی
رضا صحرائی
ساره عبداللهی فرد
نحله پرندآور
سارا شهسواری اصفهانی
مهدی شاکر
نادر شریفی
سعید سبحانیان
سمیه رمضانلی
منصور درویشی تفویضی
وحید کوه پیمای جهرمی
یاسر ساریخانی
علی اکبر شاکری
زهرا شادفر
زینب رحمانیان
نشانی مطلب در وبگاه آموزش و اخلاق در پرستاری:
http://ethic.jums.ac.ir/find.php?item=1.51.40.fa
برگشت به اصل مطلب