نویسنده = میترا حکمت افشار
بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1389

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

نادر آقاخانی؛ فرخنده شریف؛ حمید شریف نیا؛ میترا حکمت افشار؛ نوشین بهشتی پور؛ ندا جمالی مقدم؛ حمید حجتی؛ سامیه غنا


بررسی عوامل موثر بر پریشانی اخلاقی در پرستاران :مروری بر مطالعات پیشین

دوره 1، شماره 1، آذر 1391

میترا حکمت افشار؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری