نویسنده = منصور تفویضی
بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار بر اساس یک مرور نظام مند در پژوهش‌های انجام شده در ایران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 56-67

حسین حکیم الهی؛ عرفانه راسخ جهرمی؛ منصور تقویضی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ لطف الله دژکام


تبیین تجربه های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی بر اساس یک مطالعۀ تحلیل محتوا

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 36-42

منصور تفویضی؛ الهام پرموز؛ محسن حجت؛ طاهره عبدیان؛ مهسا خرم کیش؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


تبیین شاخص های اخلاق تدریس در اموزش علوم پزشکی :یک مطالعه ترکیبی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 86-94

10.52547/ethicnurs.9.3.4.86

لیلی مصلی نژاد؛ منصور تفویضی؛ محمد امین مرادیان


یادگیری سیار در آموزش پزشکی و عوامل موثر

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 102-111

10.52547/ethicnurs.9.1.2.102

لیلی مصلی نژاد؛ منصور درویشی تفویضی؛ علی خیمه


تبیین اثر بخشی آموزش انسان شناسی صدرایی بر اخلاق حرفه‌ای پزشکی (یک مطالعه کیفی)

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 50-60

10.52547/ethicnurs.8.3.4.50

لطف اله دژکام؛ منصور درویشی تفویضی؛ نوید کلانی


بیماری با آسیب مغزی هیپوکسیک و بیماری با ضربه مغزی: اولویت‌بندی در بخشICU

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 9-13

10.52547/ethicnurs.6.3.4.9

نوید کلانی؛ منصور درویشی تفویضی


بررسی رویکرد های مطالعاتی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم : یک مطالعه توصیفی مقطعی

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 24-31

منصور تفویضی؛ طاهره عبدیان


بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 26-33

10.52547/ethicnurs.5.4.26

نوید کلانی؛ منصور تفویضی


عدم رضایت برای انجام عمل جراحی سزارین

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 34-37

10.52547/ethicnurs.5.4.34

فاطمه شاکری؛ نوید کلانی؛ اطهر راسخ جهرمی؛ منصور درویشی تفویضی