نویسنده = عبدالعلی شریعتی
ارتباط صلاحیت مراقبت معنوی با کیفیت زندگی کاری پرستاران دربخش‌های سرطان: مطالعۀ توصیفی- مقطعی

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 55-61

طیب شریعتی پور؛ نسرین الهی؛ عبدالعلی شریعتی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی تأثیر آموزش به روش گزارش نویسی مشکل مدار بر کیفیت گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز سال 92

دوره 3، شماره 2، تیر 1393

جاسم نوذرپور؛ عبدالعلی شریعتی؛ مهرناز مرادی؛ آرش سلحشوری؛ محسن فاصله جهرمی