نویسنده = مریم ورزش نژاد
بررسی جایگاه نقش حمایتی و آموزشی سیستم های تصمیم یار بالینی در پرستاری: مقاله مروری روایی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-14

روح ا... شیخ ابومسعودی؛ مریم ورزش نژاد؛ مریم هاشمی


آموزش الکترونیک و آموزش پرستاری

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-11

مریم ورزش نژاد؛ فریبا حقانی؛ مریم هاشمی