نویسنده = محبوبه شالی
مروری روایتی بر طیف مصلحت در کاربرد دروغ مصلحت آمیز در مراقبت از بیمار

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 42-51

10.52547/ethicnurs.9.1.2.42

علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سودابه جولائی؛ الهام نواب؛ مریم اسماعیلی؛ محبوبه شالی


اخلاق در پژوهش بر روی زندانیان: یک مرور نظام مند

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 37-46

ناهید دهقان نیری؛ ترانه تقوی؛ تورج هراتی؛ عاطفه واعظی؛ محبوبه شالی


بررسی همبستگی بین وقوع تأخیر در ارائه مراقبت به بیمار و شرایط محیط کار پرستاران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 67-75

محبوبه شالی؛ سودابه جولائی؛ منصوره سپهری نیا؛ عباس هوشمند؛ حمید حقانی