نویسنده = اکرم ثناگو
کاربرد تئوری مراقبت انسانی واتسون بر اضطراب و نا امیدی نوجوان دچار ترومای شکستگی و سوختگی دست: یک گزارش آموزشی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 17-25

10.52547/ethicnurs.9.3.4.17

سولماز هلاکو؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری؛ لیلا جویباری


قصور در حفظ ایمنی بیمار دچار ترومای دست بر اساس گزارشی اخلاقی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 18-22

10.52547/ethicnurs.9.1.2.18

کبری رشیدی؛ اکرم ثناگو


گزارش موردی استفاده از بیمار تازه درگذشته در آموزش مهارت‎های بالینی: چالش‎های اخلاقی آن

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 63-69

10.52547/ethicnurs.9.1.2.63

کبری رشیدی؛ اکرم ثناگو؛ فروزان اکرمی؛ لیلا جویباری


بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.5.2.2

اکرم ثناگو؛ عابد نوری؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی؛ مهین ادیب؛ عبدالحلیم رجبی