نویسنده = عاطفه کرم زاده
برنامۀ جامع مطالعه موردی درس اخلاق بر اساس مدل یادگیری ترکیبی و تأثیر آن بر شاخص‌های یادگیری فعال

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 62-71

10.22034/ethic.2023.708838

عاطفه کرم زاده؛ لیلی مصلی نژاد؛ لیلی بذرافکن


طراحی ، اجرا و ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه براساس مدل تغییر کرن در دوران کووید و ارزشیابی برنامه مبتنی بر تجربه سه ساله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 27-38

10.22034/ethic.2022.700733

لیلی مصلی نژاد؛ صدیقه نجفی پور؛ راضیه زاهدی؛ عاطفه کرم زاده؛ مریم صباغی


چالش های اجرای فرایند اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 47-54

10.22034/ethic.2022.700735

امیر عبدلی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ محمد رحمانیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری؛ صدیقه نجفی پور؛ مریم آزموده؛ عاطفه کرم زاده؛ نوید کلانی


تجربۀ دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق بر اساس روش مبتنی بررسی موردها و رویکرد یادگیری ترکیبی مطالعۀ کیفی در ژانر پدیدارشناسی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 42-48

عاطفه کرم زاده؛ لیلا بذرافکن؛ لیلی مصلی نژاد؛ مهدی دستپاک