نویسنده = طیبه زارعی
دانش دانشجویان در مورد احیای قلبی - ریوی : مروری روایی بر مطالعات انجام شده در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 74-80

طیبه زارعی؛ مجید وطن خواه؛ سمیرا زنبق؛ بی بی منا رضوی؛ پوریا ادیبی


نگرش کادر درمانی در خصوص دستور عدم احیا: مروری بر مطالعات انجام شده در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 81-90

بی بی منا رضوی؛ طیبه زارعی؛ سمیرا زنبق؛ پوریا ادیبی؛ مجید وطن خواه