کلیدواژه‌ها = students
مقایسۀ دانش کارورزان طب اورژانس در مدیریت تندتپشی‌های شایع قبل و بعد از آموزش به روش مدل محور و سخنرانی: یک مطالعۀ نیمه تجربی قبل و بعد از مداخله

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 42-49

سید رضا حبیب زاده؛ حسین کریمی مونقی؛ الناز وفادار مرادی؛ احسان بلوردی؛ فاطمه ملکی؛ امیر تیموری؛ مهدی فروغیان


دانش دانشجویان در مورد احیای قلبی - ریوی : مروری روایی بر مطالعات انجام شده در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 74-80

طیبه زارعی؛ مجید وطن خواه؛ سمیرا زنبق؛ بی بی منا رضوی؛ پوریا ادیبی


تبیین تجربه های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی بر اساس یک مطالعۀ تحلیل محتوا

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 36-42

منصور تفویضی؛ الهام پرموز؛ محسن حجت؛ طاهره عبدیان؛ مهسا خرم کیش؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


بررسی عوامل استرس‌زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.7.3.4.8

ملیحه داودی؛ هادی احمدی چناری؛ الناز یزدان پرست؛ ساجده حسینی


بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 26-33

10.52547/ethicnurs.5.4.26

نوید کلانی؛ منصور تفویضی


بررسی میزان هوش اخلاقی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.5.3.3

مرضیه رئیسی؛ هدی احمری طهران؛ ساره باکویی؛ عصمت جعفربگلو؛ سمیه مومنیان؛ زهرا عابدینی


بررسی سهم علل عدم رضایت مندی تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی از رشته خود در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 48-54

10.52547/ethicnurs.5.2.7

علی دهقانی؛ رسول بهارلو؛ سهیلا کشاورزی؛ سوره خاکی؛ امیرحسین رضازاده مستقیمی؛ فروغ فرخ ابادی؛ زهرا زارعی


سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی و رابطه‌ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-7

یحیی محمدی؛ سیما کاظمی؛ محمد رضا رئیسون؛ محمدرضا حاجی آبادی


وضعیت آموزش بالینی رشته ی کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 39-46

سعید خزایی جلیل؛ ربابه ربابه زروج حسینی2؛ علی عباس


رابطه ی بین هوش معنوی با خلاقیت دانشجویان علوم پزشکی کاشان

دوره 3، شماره 2، تیر 1393

حمید رحیمی؛ راحله حسن پور


دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 55-63

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ نحله پرندآور؛ عباس احمدی وسمه جانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ حمید رضا دولتخواه؛ عفیفه رحمانیان؛ فریبا رحیمی فرودی؛ زهرا فولادی؛ نوید کلانی؛ حقایقی


بررسی وضعیت عملکرد اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

نسرین گله دار؛ سهیلا جعفری میانایی؛ سپیده محمدی