کلیدواژه‌ها = خطا
خطاهای اخلاقی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1393

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 16-23

10.52547/ethicnurs.5.2.3

عصمت نوحی؛ محمد ذوالعدل؛ ابوالفضل دهبانی زاده؛ حسن عبیدی؛ جلال پوران فرد