کلیدواژه‌ها = آموزش پزشکی
چالش های برنامۀ آموزشی دورۀ دستیاری رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعۀ تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 46-54

سمیه سالاری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ مرتضی کرمی


برنامۀ جامع مطالعه موردی درس اخلاق بر اساس مدل یادگیری ترکیبی و تأثیر آن بر شاخص‌های یادگیری فعال

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 62-71

عاطفه کرم زاده؛ لیلی مصلی نژاد؛ لیلی بذرافکن


طراحی ، اجرا و ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه براساس مدل تغییر کرن در دوران کووید و ارزشیابی برنامه مبتنی بر تجربه سه ساله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 27-38

لیلی مصلی نژاد؛ صدیقه نجفی پور؛ راضیه زاهدی؛ عاطفه کرم زاده؛ مریم صباغی


ساخت و اعتبارسنجی ابزار سنجش ابعاد پنهان برنامۀ درسی در علوم پزشکی بر اساس یک مطالعۀ هیبریدی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 13-21

لیلی مصلی نژاد؛ نوید کلانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ منصور تفویضی؛ عرفان محمدی


تجربۀ دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق بر اساس روش مبتنی بررسی موردها و رویکرد یادگیری ترکیبی مطالعۀ کیفی در ژانر پدیدارشناسی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 42-48

عاطفه کرم زاده؛ لیلا بذرافکن؛ لیلی مصلی نژاد؛ مهدی دستپاک


دانشجویان علوم پزشکی در برنامه آموزشی دوران بحران کرونا از آموزش چه می خواهند؟ بیان انتظارات و راهکارهای دانشجویان

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 4-11

لیلی مصلی نژاد؛ شکوفه آتش پور؛ نوید کلانی


ارزشیابی برنامه آموزش درمانگاهی بر اساس الگوی ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان علوم پزشکی کاشان (۱۳۹۷)

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 30-41

10.52547/ethicnurs.9.1.2.30

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری


الگوهای برتر اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران: قبل و بعد از ظهور اسلام

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

فرشته عادل مشهدی سری؛ محبوبه خادم ابوالفضل؛ غلامرضا عطایی