کلیدواژه‌ها = مراقبت مرحلۀ انتهای زندگی
بررسی نگرش دانشجویان کارورز پرستاری دربارۀ اتانازی در سال 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-55

لادن ناصح؛ رحیم علی شیخی؛ رسول جعفری؛ حسین رفیعی