کلیدواژه‌ها = مراقبت معنوی
بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش‌ها

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 22-30

10.52547/ethicnurs.6.3.4.22

عصمت نوحی؛ مرضیه ذی حقی؛ عباس عباس زاده؛ یونس جهانی


بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.5.2.2

اکرم ثناگو؛ عابد نوری؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی؛ مهین ادیب؛ عبدالحلیم رجبی


بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی و بهداشت شهرستان فردوس در سال تحصیلی 94-1393

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 43-50

الناز یزدان پرست؛ الهام بهرامی؛ سید حسن قربانی؛ ملیحه داودی؛ هادی احمدی چناری