کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری پرستاران
ارتباط صلاحیت مراقبت معنوی با کیفیت زندگی کاری پرستاران دربخش‌های سرطان: مطالعۀ توصیفی- مقطعی

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 55-61

طیب شریعتی پور؛ نسرین الهی؛ عبدالعلی شریعتی؛ محمد حسین حقیقی زاده