کلیدواژه‌ها = چالش
چالش های برنامۀ آموزشی دورۀ دستیاری رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعۀ تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 46-54

سمیه سالاری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ مرتضی کرمی


تبیین چالش های آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران : تحلیل محتوای کیفی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.9.3.4.9

سمیه قاسمی پنجاه؛ پرند پورقانع؛ مریم رجب پورنیکفام؛ فاطمه محمدی نخجیری


چالش های ارزشیابی بالینی و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری یک مطالعه کیفی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-33

10.52547/ethicnurs.5.1.27

صدیقه فرضی؛ فریبا حقانی؛ صبا فرضی


سلامت معنوی چالشی جدید در آموزش علوم پزشکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-44

10.52547/ethicnurs.5.1.41

محسن حجت


عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی : چالش ها و راهبردها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 9-17

حجت اله یوسفی مقصود بیگی؛ مهدی کریمیار جهرمی


چالش‌های آموزش بالینی در نظام سلامت

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

فریبا حقانی؛ محسن حجت