کلیدواژه‌ها = مدیریت
بررسی ارزشیابی عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران بیمارستان های آموزشی اراک

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 57-64

مولود فرمهینی فراهانی؛ سلیمان زند؛ زهره قمری زارع؛ مسعود حیدری


بررسی برخی عوامل موثر بر فراوانی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی ایلام در سال 1394

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 41-48

حامد توان؛ رستم منتی؛ یحیی یاری؛ افشار حاتمی


تعیین عوامل مدیریتی مرتبط با اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

علی دهقانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ علی محمد پروینیان نسب؛ مرتضی شمسی زاده؛ افضل شمسی