کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
بررسی وضعیت آموزش پاسخگو در گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 5-11

محمد صادق صنیع جهرمی؛ لهراسب طاهری؛ مرضیه حق بین؛ مهدی چگین؛ نیما فتاحی؛ سمانه عبیری


طراحی ، اجرا و ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه براساس مدل تغییر کرن در دوران کووید و ارزشیابی برنامه مبتنی بر تجربه سه ساله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 27-38

لیلی مصلی نژاد؛ صدیقه نجفی پور؛ راضیه زاهدی؛ عاطفه کرم زاده؛ مریم صباغی


بررسی دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-10

ربابه زروج حسینی؛ حسین ابراهیمی؛ موسی ابوالحسنی


ارزشیابی درونی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 11-18

ریحانه روحی جهرمی؛ محمد حسن دوامی؛ حجت اله حورنگ


ارزشیابی محیط آموزش بالینی بر اساس الگوی DREEM از دید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 90

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 41-47

اسماعیل مناقب؛ رضائیان جهرمی