کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
ارتباط بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان فاطمیه شبستر درسال 1393

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 25-32

منیژه اسماعیلی؛ فریبا حسین زادگان؛ مدینه جاسمی؛ اسماعیل دباغی قلعه؛ غلامرضا سواری؛ محمدرضا محبوبی؛ زهرا مظلوم پرست؛ آمنه احمدی زاده؛ الهام جمشیدی؛ مریم خشنود


تضاد کار و خانواده در پرستاران و همراهی آن با کیفیت زندگی آنان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 21-25

فاطمه الحانی؛ پرستو اوجیان