کلیدواژه‌ها = رضایت مندی
آموزش، اقدامی مؤثر در افزایش رضایت مندی بیماران از بی حسی نخاعی و کاهش بروز و شدت کمردرد در اعمال جراحی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-25

علی عباسی جهرمی؛ زینت محبی؛ فرخنده شریف؛ محمد علی سهم الدینی؛ مهرداد وثوقی؛ حمیده رئیسی


رضایتمندی بیماران بعنوان شاخص اخلاقی در بیمارستان ها: یک مطالعه طولی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محسن حجت؛ مریم چرخ انداز؛ شهره جوادپور؛ مهسا ایمانیان