کلیدواژه‌ها = پزشکان
دیدگاه بیماران در زمینۀ رعایت رفتار حرفهای توسط پزشکان متخصص: یک مطالعۀتوصیفی - مقطعی در جنوب ایران

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 12-21

هاجر تقی زاده؛ اطهر راسخ جهرمی؛ نیلوفر درخشان؛ مجید توکل


بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کووید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.9.3.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی


بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19: یک چالش اخلاقی در کادر درمانی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 93-101

10.52547/ethicnurs.9.1.2.93

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ مجتبی زینی؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


کنترل خشم از دیدگاه دین: راهکارهای نظری و عملی رعایت یک ضرورت برای بهداشت روانی و اخلاقی پزشکان و پرستاران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-48

محمد حسین مدبر؛ رسول اسلامی اکبر


کنترل خشم از منظر آموزه های دینی: راهکارهای نظری و عملی رعایت یک ضرورت برای بهداشت روانی و اخلاقی پزشکان و پرستاران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393

محمد حسین مدبر؛ رسول اسلامی اکبر