کلیدواژه‌ها = چالش ها
چالش های اجرای فرایند اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 47-54

امیر عبدلی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ محمد رحمانیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری؛ صدیقه نجفی پور؛ مریم آزموده؛ عاطفه کرم زاده؛ نوید کلانی


چالش های کنفرانس های کلاسی دانشجویان: یک مطالعه کاربردی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

زهره بادیه پیما؛ رسول اسلامی اکبر