کلیدواژه‌ها = بیماران
دیدگاه بیماران در زمینۀ رعایت رفتار حرفهای توسط پزشکان متخصص: یک مطالعۀتوصیفی - مقطعی در جنوب ایران

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 12-21

هاجر تقی زاده؛ اطهر راسخ جهرمی؛ نیلوفر درخشان؛ مجید توکل


تبیین تجربه های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی بر اساس یک مطالعۀ تحلیل محتوا

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 36-42

منصور تفویضی؛ الهام پرموز؛ محسن حجت؛ طاهره عبدیان؛ مهسا خرم کیش؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 38-44

10.52547/ethicnurs.8.1.2.38

اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی؛ موسی زارع


بررسی وضعیت رعایت حریم و شأن بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 13-22

زهرا راعی؛ حیدر علی عابدی؛ محسن شهریاری


مقایسه رضایتمندی بیماران از روش کنترل درددر دو روش خود کنترلی و تزریق عضلانی :توجه به معیارهای اخلاقی در مراقبت از بیمار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392

حمید حجتی؛ محسن آقا ملایی؛ صدیقه فیاض؛ رسول اسلامی اکبر؛ سیده مرضیه موسوی؛ نفیسه حکمتی پور


رضایتمندی بیماران بعنوان شاخص اخلاقی در بیمارستان ها: یک مطالعه طولی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محسن حجت؛ مریم چرخ انداز؛ شهره جوادپور؛ مهسا ایمانیان