کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
بررسی همسویی هوش اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان افشار یزد سال 1396

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 72-78

10.52547/ethicnurs.9.3.4.72

بهروز پاک چشم؛ مریم دهقان؛ زهره کلانی؛ ایمانه باقری


بررسی همسویی رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی با رفتار اخلاقی پرستاران

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 61-68

جمال عاشوری


ارتباط بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان فاطمیه شبستر درسال 1393

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 25-32

منیژه اسماعیلی؛ فریبا حسین زادگان؛ مدینه جاسمی؛ اسماعیل دباغی قلعه؛ غلامرضا سواری؛ محمدرضا محبوبی؛ زهرا مظلوم پرست؛ آمنه احمدی زاده؛ الهام جمشیدی؛ مریم خشنود


بررسی همبستگی عملکرد هدایتی سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 15-22

زهره قمری زارع؛ حمیده سادات صادق الوعد


بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 14-20

مریم احسانی؛ مریم صداقتی؛ عاطفه قنبری