کلیدواژه‌ها = کیفیت
مروری بر کیفیت و رضایت از مراقبت های مامایی در ایران

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 52-62

10.52547/ethicnurs.9.1.2.52

مرضیه فغانی آغوزی؛ ملیحه عامریان؛ سروه محمدی؛ عباس یزدان پناه؛ سمیرا آذرآبادی


ارتباط بین میزان تحصیلات و کیفیت عملکرد پرسنل فوریت‌های پزشکی در مواجهه با بیماران دچار ایست قلبی از دیدگاه حقوق بیمار

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 33-38

10.52547/ethicnurs.5.2.5

علی جدیدی؛ مهدی صفرآبادی؛ یاسمن پوراندیش؛ بهروز ایران نژاد


بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محمد خادملو؛ عاطفه زارع؛ مهدی فخار