مقایسه تاثیر دو روش آموزشی روتین و برنامه ای بر عملکرد پرستاران تازه فارغ التحصیل

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

میترا صادقی؛ محسن حجت


مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری ابتدای تحصیل با دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز نسبت به اخلاق حرفه ای (1391)

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

احمد کلاته ساداتی؛ حمزه صالح زاده؛ سرور همتی؛ منیژه درویش؛ راضیه ایلوان کشکویی


بررسی تأثیر آموزش به روش گزارش نویسی مشکل مدار بر کیفیت گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز سال 92

دوره 3، شماره 2، تیر 1393

جاسم نوذرپور؛ عبدالعلی شریعتی؛ مهرناز مرادی؛ آرش سلحشوری؛ محسن فاصله جهرمی


آیا جنبه های هنری و ظریف مراقبت در بخش مراقبت ویژه به فراموشی سپرده شده اند؟

دوره 5، شماره 3، مهر 1395

10.52547/ethicnurs.5.3.1

عصمت سعیدی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


جایگاه اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-7

فرشته عادل مشهد سری؛ غلامرضا عطایی


مقایسه دو روش تک مربی و چندمربی: یک مطالعه خودارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محمد علی منتصری؛ محسن حجت؛ مریم چرخ انداز


بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی پرستاران

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.3.2

عالمه کیخا؛ ابوالفضل زرهی؛ ابراهیم حدادی


دانشجویان علوم پزشکی در برنامه آموزشی دوران بحران کرونا از آموزش چه می خواهند؟ بیان انتظارات و راهکارهای دانشجویان

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 4-11

لیلی مصلی نژاد؛ شکوفه آتش پور؛ نوید کلانی


تأثیر آموزش سبک زندگی بر آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به پرفشاری خون

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 7-12

مهدی کریمیار جهرمی؛ حجت اله یوسفی مقصود بیگی؛ افضل شمسی؛ سعید حمیدی زاده؛ شبنم زر افشار؛ میترا صادقی؛ مریم چرخ انداز


بررسی سطح آگاهی متخصصین بالینی از شرایط قانونی و اخلاقی اخذ رضایت و برائت از بیماران (۱۳۹۷)

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 7-13

10.52547/ethicnurs.8.3.4.7

ابراهیم صادقی؛ فاطمه گلستان؛ محمد رحمانیان؛ مهدی فروغیان


بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.5.2.2

اکرم ثناگو؛ عابد نوری؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی؛ مهین ادیب؛ عبدالحلیم رجبی


بررسی عوامل استرس‌زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.7.3.4.8

ملیحه داودی؛ هادی احمدی چناری؛ الناز یزدان پرست؛ ساجده حسینی


عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی : چالش ها و راهبردها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 9-17

حجت اله یوسفی مقصود بیگی؛ مهدی کریمیار جهرمی


وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان سال آخر کارشناسی اتاق عمل و هوشبری یاسوج

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 9-13

زینب محمودی؛ فاطمه محمودی؛ آسیه مبارکی؛ حسین مردان پرور


تأثیر برنامه ی آموزشی خودمراقبتی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 9-13

اسماعیل پارسایی منش؛ مریم مهدوی؛ سارا مقدم


تأثیرتوانمند سازی مادران برکودکان مبتلا به سرطان (تحت شیمی‌درمانی ) برای پیشگیری از عوارض گوارشی

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 9-16

حمیده الهی عسگرآباد؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ فاطمه حشمتی نبوی؛ زهرا بدیعی


مروری بر عوامل مؤثر بر کرامت انسانی ادراک شده بیماران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-17

10.52547/ethicnurs.5.1.9

شهین طاقی


تمرد از روی وجدان: حق قانونی مغفول مانده حرفه پرستاری در ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 9-13

10.52547/ethicnurs.5.4.9

عباس حیدری؛ حسن شریفی


بیماری با آسیب مغزی هیپوکسیک و بیماری با ضربه مغزی: اولویت‌بندی در بخشICU

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 9-13

10.52547/ethicnurs.6.3.4.9

نوید کلانی؛ منصور درویشی تفویضی


تبیین چالش های آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران : تحلیل محتوای کیفی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.9.3.4.9

سمیه قاسمی پنجاه؛ پرند پورقانع؛ مریم رجب پورنیکفام؛ فاطمه محمدی نخجیری


بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و نگرش نسبت به ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهرستان دزفول ( 1400)

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 9-18

وحید خیراندیش؛ فرزانه محمدنژاد؛ هادی بهرامی؛ مائده طیب پور


آیا می توان از آزمون با نکات کلیدی (Key Feature) در سنجش استدلال بالینی دانشجویان پرستاری استفاده کرد؟

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 10-14

علی اصغر جسمی؛ اکرم تناگو؛ لیلا جویباری


ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل به ترک خدمت: پژوهشی توصیفی - مقطعی مربوط به پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم ( ۱۳۹۵)

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 10-17

10.52547/ethicnurs.9.1.2.10

محمد حسن دم شناس؛ شهره جوادپور؛ احمد رستگاریان


ارزشیابی درونی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 11-18

ریحانه روحی جهرمی؛ محمد حسن دوامی؛ حجت اله حورنگ


بررسی تأثیر رفع موانع قابل اصلاح در آموزش های بالینی بر عملکرد دانشجویان کارآموز بخش های مراقبت های ویژه

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 11-19

حسن غلامی؛ هادی احمدی چناری؛ حمید چمن زاری؛ محمد تقی شاکری؛ علی خسروی؛ علی اصغر جسمی