ساخت و اعتبارسنجی ابزار سنجش ابعاد پنهان برنامۀ درسی در علوم پزشکی بر اساس یک مطالعۀ هیبریدی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 13-21

لیلی مصلی نژاد؛ نوید کلانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ منصور تفویضی؛ عرفان محمدی


مقایسه دیدگاه پرسنل اتاق عمل و بیماران نسبت به میزان رعایت حریم خصوصی

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 14-20

10.52547/ethicnurs.8.1.2.14

مریم مردانی شورجه؛ راحله ثابت سروستانی؛ علی خانی جیحونی؛ عزیزالله دهقان


بررسی رابطه سبک رهبری سر پرستاران و انگیزه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1392

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 15-23

زهرا مرادی؛ سروی ایروانی نژاد؛ مهین معینی


بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی نسبت به اخذ واحدهای درسی اختیاری و تبیین واحدهای پوچ و بررسی نیازهای آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 349-362

10.52547/ethicnurs.7.1.2.349

لیلی مصلی نژاد


بررسی وضعیت عملکرد اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

نسرین گله دار؛ سهیلا جعفری میانایی؛ سپیده محمدی


بررسی عوامل موثر بر اشتباهات دارویی آسیب زننده به بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1390

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

نوراله طاهری؛ مجتبی رشیدی اوندی؛ حمید حجتی؛ زهرا گرجیان


رابطه ی بین هوش معنوی با خلاقیت دانشجویان علوم پزشکی کاشان

دوره 3، شماره 2، تیر 1393

حمید رحیمی؛ راحله حسن پور


رضایتمندی بیماران بعنوان شاخص اخلاقی در بیمارستان ها: یک مطالعه طولی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محسن حجت؛ مریم چرخ انداز؛ شهره جوادپور؛ مهسا ایمانیان


آموزش الکترونیک و آموزش پرستاری

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-11

مریم ورزش نژاد؛ فریبا حقانی؛ مریم هاشمی


بررسی تأثیرات اجرای آموزش برنامه توانمندسازی بر مادران دارای نوزاد نارس بستری

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 2-37

سهیلا جعفری میانائی؛ فاطمه علایی کرهرودی؛ مریم رسولی


بررسی میزان هوش اخلاقی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.5.3.3

مرضیه رئیسی؛ هدی احمری طهران؛ ساره باکویی؛ عصمت جعفربگلو؛ سمیه مومنیان؛ زهرا عابدینی


بررسی تاثیر بکارگیری دانشجویان عرصه در تیم آموزش بالینی ( طرح پیرمنتورینگ ) بر میزان استرس بالینی دانشجویان اتاق عمل

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 12-19

مریم تولیت؛ مرضیه هلال بیرجندی


راه کارهای موثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای : ارائه بهترین راه کار عملیاتی

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 13-19

علی دهقانی؛ مرتضی شمسی زاده


مهمترین موانع رعایت حریم خصوصی بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در مراکز آموزشی – درمانی شهر رشت در سال 95-1394

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 14-21

10.52547/ethicnurs.5.4.14

فاطمه الیاسی؛ زهرا مجد تیموری؛ ساقی موسوی؛ احسان کاظم نژاد


بررسی میزان رعایت اصول جراحی ایمن بر طبق چک لیست سازمان جهانی بهداشت در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی جهرم در سال 1395

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 14-21

10.52547/ethicnurs.6.3.4.14

محمد علی منتصری؛ زهرا شادفرد؛ محبوبه تقی زادگان زاده؛ فریده معارفی؛ زهرا پیشگر


بررسی تأثیر آموزش اصول اخلاق حرفه ای، برکنترل خشم در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان کرمان 97-1396

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 14-20

10.52547/ethicnurs.8.3.4.14

سید فخرالدین حسینی؛ سید حبیب الله حسینی؛ احمد رضا صیادی


بررسی همبستگی عملکرد هدایتی سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 15-22

زهره قمری زارع؛ حمیده سادات صادق الوعد


مقایسه میزان رعایت ابعاد مختلف حریم خصوصی بیماران زن در بخش‌های داخلی و جراحی زنان در بیمارستانهای شهرضا در سال 1394

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 15-23

شایسته صالحی؛ زهرا جلی


خطاهای اخلاقی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1393

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 16-23

10.52547/ethicnurs.5.2.3

عصمت نوحی؛ محمد ذوالعدل؛ ابوالفضل دهبانی زاده؛ حسن عبیدی؛ جلال پوران فرد


مقایسه آموزش اصول اخلاق پرستاری به دو روش مبتنی بر حل مشکل و آموزش مرسوم

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 16-22

10.52547/ethicnurs.7.3.4.16

شهرام پیری؛ محمد عبدی؛ رباب محمدیان؛ مریم اسعدی


ادراک اعضای هیأت علمی پرستاری از دانشگاه کارآمد

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 17-24

فاطمه علایی کرهرودی؛ محمد علی حسینی؛ اصغر دالوندی؛ فاطمه منجذبی


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت‌های پایان عمر در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 17-23

حمید حجتی؛ سمیه ارازی؛ ناهید مظفری؛ زهرا قزلسفلی؛ گلبهار آخوندزاده؛ نفیسه حکمتی پور؛ جمیله میرزاعلی


کاربرد تئوری مراقبت انسانی واتسون بر اضطراب و نا امیدی نوجوان دچار ترومای شکستگی و سوختگی دست: یک گزارش آموزشی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 17-25

10.52547/ethicnurs.9.3.4.17

سولماز هلاکو؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری؛ لیلا جویباری


قصور در حفظ ایمنی بیمار دچار ترومای دست بر اساس گزارشی اخلاقی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 18-22

10.52547/ethicnurs.9.1.2.18

کبری رشیدی؛ اکرم ثناگو


آموزش، اقدامی مؤثر در افزایش رضایت مندی بیماران از بی حسی نخاعی و کاهش بروز و شدت کمردرد در اعمال جراحی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-25

علی عباسی جهرمی؛ زینت محبی؛ فرخنده شریف؛ محمد علی سهم الدینی؛ مهرداد وثوقی؛ حمیده رئیسی