برگزاری کارگاه های عملیاتی در آموزش مهارت های عملی تریاژ: یک ضرورت ادراک شده

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-24

وحید سعادتمند؛ فرزاد پور غلامی؛ علی عباسی جهرمی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی


بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به سلامت معنوی در سال 1391

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-26

10.52547/ethicnurs.5.1.19

سید اسماعیل مناقب؛ فروزان رحیم پور


تکریم مادر باردار و عوامل مرتبط با بستری آن ‌ها در بیمارستان بعثت سنندج (1397)

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 19-26

آرزو رضایی؛ فرزانه ظاهری؛ محمد مرادی؛ روناک شاهوی


خودارزیابی اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی در سال 1393

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 21-25

نوید کلانی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش بر اساس نظریه‌های فرانظری و رفتار برنامه‌ریزی شده بر میزان مصرف شیر و لبنیات در میان دانشجویان

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 21-28

10.52547/ethicnurs.8.1.2.21

ابوالفضل فرهادی


بررسی سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ( 1396)

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 22-30

مهری سیدجوادی؛ آرزو میرزایی؛ مریم میرزایی؛ راحله محمدی


ارتباط بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان فاطمیه شبستر درسال 1393

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 25-32

منیژه اسماعیلی؛ فریبا حسین زادگان؛ مدینه جاسمی؛ اسماعیل دباغی قلعه؛ غلامرضا سواری؛ محمدرضا محبوبی؛ زهرا مظلوم پرست؛ آمنه احمدی زاده؛ الهام جمشیدی؛ مریم خشنود


مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در سه کشور ایران، ترکیه و اردن

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 363-374

10.52547/ethicnurs.7.1.2.363

رحیم بقایی


گرایش به رفتار جنس مخالف: یک هنجار شکنی اخلاقی– اجتماعی یا اختلال در هورمون‌های جنسی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

سعید سبحانیان؛ محسن حجت؛ لیلی مصلی نژاد


الگوهای برتر اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران: قبل و بعد از ظهور اسلام

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

فرشته عادل مشهدی سری؛ محبوبه خادم ابوالفضل؛ غلامرضا عطایی


بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محمد خادملو؛ عاطفه زارع؛ مهدی فخار


بررسی اولویت‌های موانع آموزشی دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالینی پرستاری از دیدگاه اساتید ، سر پرستاران و دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 8-13

رسول اسلامی اکبر؛ محسن حجت؛ فریده معارفی؛ مریم چرخ انداز


بررسی وضعیت رعایت حریم و شأن بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 13-22

زهرا راعی؛ حیدر علی عابدی؛ محسن شهریاری


دریافت هدیه از کودکان بستری در بخش انکولوژی: یک دیدگاه

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-20

10.52547/ethicnurs.5.3.4

زهرا پایاب؛ نگار جهانشاهی؛ بتول آذرتاش؛ لیلا جویباری


بررسی موانع رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری ازدیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سراب (1398)

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 20-25

رضا کریمی جوهنی؛ فریدون کریمی جوهنی؛ مریم حمداللهی میاندوآب؛ نرگس عباسی


حریم و خلوت یکی از ابعاد کرامت انسانی در پرستاری

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 21-27

حجت الله یوسفی مقصود بیگی؛ مژگان نادری؛ محمدرضا تاجمیری؛ رضا دریا بیگی


هنجاریابی مقیاس سنجش ارزش های حرفه ای پرستاری در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی مشهد

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 21-29

10.52547/ethicnurs.8.3.4.21

موسی سجادی؛ راهله برادران؛ عباس صادقیان؛ کوکب بصیری مقدم


اصل رازداری در بیماری با نقص ایمنی بستری در بیمارستان: گزارش مورد

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 22-25

10.52547/ethicnurs.5.4.22

شکیبا خوشروزی؛ رضا جهانشاهی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش‌ها

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 22-30

10.52547/ethicnurs.6.3.4.22

عصمت نوحی؛ مرضیه ذی حقی؛ عباس عباس زاده؛ یونس جهانی


بررسی ارتباط آشفتگی اخلاقی با کنترل و تقاضای شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر تبریز

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 23-30

جواد محمدی؛ عزت اله قدم پور؛ امیر عزیزی


مفهوم کل نگری در پرستاری براساس یک مقاله مروری

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 23-30

10.52547/ethicnurs.7.3.4.23

فاطمه قربانی؛ مهوش صلصالی


بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان (1397)

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 23-29

10.52547/ethicnurs.9.1.2.23

فریبا بیکی؛ احمد تقوی؛ زهرا مهر بخش؛ آسیه خلیلی


ارتباط بین رعایت آیین اخلاق حرفه ای با کیفیت ارائه مراقبت از دیدگاه کارکنان پرستاری

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 24-32

10.52547/ethicnurs.5.2.4

سوره خاکی؛ سیمین اسمعیل پورزنجانی؛ سهیلا مشعوف


بررسی رویکرد های مطالعاتی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم : یک مطالعه توصیفی مقطعی

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 24-31

منصور تفویضی؛ طاهره عبدیان


ارتباط حساسیت اخلاقی با تمایل به ترک کار پرستاران

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 25-32

علیرضا نیک جو؛ فرهاد کامرانی؛ زهرا مشتاق عشق؛ محمد فشارکی