بررسی همبستگی تعهد سازمانی با حساسیت اخلاق حرفه‌ای در پرستاران غرب استان گلستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 25-32

علی صدرالهی؛ زهرا خلیلی


تاثیر تبیین جنبه قداست ­شناختی آیه شریفه "و نفخت فیه من روحی" بر عملکرد کار با ونتیلاتور در دانشجویان هوشبری

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-31

منصور سلطانی؛ محمدرضا حاجی آبادی؛ یحیی محمدی؛ سید مصطفی محسنی زاده؛ اکرم خزاعی


بررسی تاثیر آموزش اصول اخلاق حرفه‌ای در نگرش مدیران بالینی پرستاری به فرهنگ ایمنی بیمار

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 26-37

10.52547/ethicnurs.9.3.4.26

علی صدرالهی؛ معصومه باقرپور؛ حسین دائی زاده


بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای پرستاری در حیطه ی ارائه ی خدمات بالینی از دیدگاه بیماران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 27-33

فریده معارفی؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ مجید علوی مجد؛ رسول اسلامی اکبر


بررسی تاثیر آموزش به شیوه کاوشگری بر مهارت های عملکردی دانشجویان پرستاری در محیط های بالین

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 27-33

مختار محمودی؛ پروانه عسگری؛ فاطمه بهرام نژاد؛ محمد گلی طالب؛ فاطمه رفیعی


چالش های ارزشیابی بالینی و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری یک مطالعه کیفی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-33

10.52547/ethicnurs.5.1.27

صدیقه فرضی؛ فریبا حقانی؛ صبا فرضی


طراحی ، اجرا و ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه براساس مدل تغییر کرن در دوران کووید و ارزشیابی برنامه مبتنی بر تجربه سه ساله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 27-38

لیلی مصلی نژاد؛ صدیقه نجفی پور؛ راضیه زاهدی؛ عاطفه کرم زاده؛ مریم صباغی


بررسی میزان هوش معنوی ، میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ایی و ارتباط ان دو در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 29-37

10.52547/ethicnurs.8.1.2.29

ایمانه باقری؛ نیر سلمانی؛ زهرا ماندگاری؛ بهاره فلاح؛ بهروز پاک چشم


بررسی ارتباط بین رعایت اصول اخلاقی با انگیزش شغلی و پرخاشگری در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز(1398)

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 31-41

مائده رهنورد؛ کوروش زارع؛ احمد فخری؛ سعید قنبری


بررسی میزان عمل به مصادیق اخلاق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1393

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 33-39

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ عفیفه رحمانیان؛ فرزاد پورغلامی؛ نحله پرندآور


تأثیر روش تدریس بازی بر رضایت و یادگیری دانشجویان مامایی در درس روانشناسی اجتماعی

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 375-382

10.52547/ethicnurs.7.1.2.375

فریبا حقانی؛ سهیلا بختیاری؛ فاطمه قائدی حیدری


بررسی آگاهی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از منشور حقوق بیمار در سال 1390

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

علیرضا جوادی نیا؛ محمد نجفی سمنانی؛ ناهید قنبر زاده؛ سیما سورگی


چالش‌های آموزش بالینی در نظام سلامت

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

فریبا حقانی؛ محسن حجت


بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 14-20

مریم احسانی؛ مریم صداقتی؛ عاطفه قنبری


نقد روایات طبی در بستر اخلاق

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 16-20

محمد حسین مدبر


فرایند تغییر ارزشیابی پایان‌ترم دانشجویان در بخش مراقبت ویژه از شیوه سنتی به شیوه آزمون عملی با ساختار عینی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 21-26

10.52547/ethicnurs.5.3.5

محسن تقدسی؛ فاطمه حسینی؛ علی اکبری


بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 26-33

10.52547/ethicnurs.5.4.26

نوید کلانی؛ منصور تفویضی


ارائه مدل پیشنهادی دادن خبر بد به بیمار و خانواده بر اساس فرهنگ ایرانی –اسلامی: یک مطالعه هیبرید

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 26-35

اکرم السادات سادات حسینی


خشونت کلامی و فیزیکی علیه پرستاران در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1393

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 29-35

شهربانو طالبی؛ فاطمه رهنما رهسپار؛ سمیه طالبی؛ هادی شهرآبادی؛ احسان صفاری


مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان ترم اخر پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 30-36

10.52547/ethicnurs.8.3.4.30

زهرا مصطفویان؛ جواد غلامپور؛ آرزو فرج پور؛ سمیه اکبری فارمد؛ محمدعلی راه چمنی


ارزشیابی برنامه آموزش درمانگاهی بر اساس الگوی ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان علوم پزشکی کاشان (۱۳۹۷)

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 30-41

10.52547/ethicnurs.9.1.2.30

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری


تکریم مراقبتی و اخلاق محوری، تسهیل گرهای رضایتمندی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 31-42

رضا مسعودی؛ حیدر علی عابدی؛ پروین عابدی؛ سید احسان محمدیانی نژاد


بررسی همبستگی استرس شغلی پرستاران با ارتباطات حرفه ای بین پرستاران و پزشکان

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 31-38

حسین رستمی؛ آزاد رحمانی


بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 31-39

10.52547/ethicnurs.6.3.4.31

فوزیه آبادی؛ فائزه آبادی؛ تابنده صادقی؛ عصمت نوحی


پسکی (PESCI): آزمونی با مصاحبه های بالینی ساختارمند قبل از استخدام

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 31-32

10.52547/ethicnurs.7.3.4.31

شیما تاجیک؛ لیلا جویباری