دیدگاه اعضای هیأت علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان گروه اطفال در زمینۀ گراند راندهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم (1402)

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 82-91

احسان رحمانیان؛ نفیسه اسماعیل پور؛ وحید مقرب؛ اسماعیل رعیت دوست؛ نسیم اسماعیل پور؛ مسعود قانعی؛ سارا متین؛ محمد درایش


مروری روایتی بر بایدها و نبایدهای انتخاب هدایتگران همتا در آموزش علوم پزشکی

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 91-102

امین دلیلی؛ حمید زمانی مقدم؛ فاطمه ملکی؛ سیدمجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی؛ مهدی فروغیان؛ روحیه فرزانه


معرفت شناسی اثبات گرایی در آموزش دانشجویان پرستاری

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 103-110

فرزانه محمدنژاد؛ سیمین جهانی؛ شهرام مولوی نژاد؛ اسد ایمانی


کنترل خشم از منظر آموزه های دینی: راهکارهای نظری و عملی رعایت یک ضرورت برای بهداشت روانی و اخلاقی پزشکان و پرستاران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393

محمد حسین مدبر؛ رسول اسلامی اکبر


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار در حال مرگ در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1394

حمید حجتی


معرفی یک رویکرد آموزش بهداشت بر اساس ارزش‌های مذهبی- فرهنگی بیماران در جهت پیشگیری از بروز افت فشار خون وضعیتی

دوره 12، 3-4، مهر 1402

اکرم سادات سادات حسینی؛ محمد مهدی رجبی


بررسی میزان اگاهی دانشجویان پزشکی در ارتباط با احیای قلبی ریوی بر اساس آخرین تغییرات پورتکل احیاء

دوره 12، 3-4، مهر 1402

رضا صحرایی؛ فاطمه افتخاریان؛ محمد رضا افتخاریان؛ شهرام شفا


مقایسه تحلیلی دیدگاه کل نگری متفکرین اسلامی به مفهوم محیط در متاپارادایم پرستاری با رویکردهای فلسفی رایج در پرستاری

دوره 12، 3-4، مهر 1402

صدیقه فرضی؛ نصراله علی محمدی؛ محسن حجت