دوره و شماره: دوره 9، 1-2، فروردین 1399 
پریشانی اخلاقی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بر اساس پژوهشی مروری و یکپارچه

صفحه 1-9

10.52547/ethicnurs.9.1.2.1

مقصود اسکندری؛ سمانه علی زاده


ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل به ترک خدمت: پژوهشی توصیفی - مقطعی مربوط به پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم ( ۱۳۹۵)

صفحه 10-17

10.52547/ethicnurs.9.1.2.10

محمد حسن دم شناس؛ شهره جوادپور؛ احمد رستگاریان


قصور در حفظ ایمنی بیمار دچار ترومای دست بر اساس گزارشی اخلاقی

صفحه 18-22

10.52547/ethicnurs.9.1.2.18

کبری رشیدی؛ اکرم ثناگو


بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان (1397)

صفحه 23-29

10.52547/ethicnurs.9.1.2.23

فریبا بیکی؛ احمد تقوی؛ زهرا مهر بخش؛ آسیه خلیلی


ارزشیابی برنامه آموزش درمانگاهی بر اساس الگوی ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان علوم پزشکی کاشان (۱۳۹۷)

صفحه 30-41

10.52547/ethicnurs.9.1.2.30

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری


مروری روایتی بر طیف مصلحت در کاربرد دروغ مصلحت آمیز در مراقبت از بیمار

صفحه 42-51

10.52547/ethicnurs.9.1.2.42

علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سودابه جولائی؛ الهام نواب؛ مریم اسماعیلی؛ محبوبه شالی


مروری بر کیفیت و رضایت از مراقبت های مامایی در ایران

صفحه 52-62

10.52547/ethicnurs.9.1.2.52

مرضیه فغانی آغوزی؛ ملیحه عامریان؛ سروه محمدی؛ عباس یزدان پناه؛ سمیرا آذرآبادی


گزارش موردی استفاده از بیمار تازه درگذشته در آموزش مهارت‎های بالینی: چالش‎های اخلاقی آن

صفحه 63-69

10.52547/ethicnurs.9.1.2.63

کبری رشیدی؛ اکرم ثناگو؛ فروزان اکرمی؛ لیلا جویباری


تبیین تجربیات پرستاران و پزشکان نسبت به خود مراقبتی اخلاقی، در زمینه ی ارتباط حرفه ای آنان با یکدیگر، بر اساس پژوهشی پدیدار شناسی

صفحه 70-82

10.52547/ethicnurs.9.1.2.70

ابوالفضل فرهادی


بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران و دانشکده پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

صفحه 83-92

10.52547/ethicnurs.9.1.2.83

سولماز هلاکو؛ لیلا جویباری؛ غلامرضا محمودی؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری


بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19: یک چالش اخلاقی در کادر درمانی

صفحه 93-101

10.52547/ethicnurs.9.1.2.93

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ مجتبی زینی؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


یادگیری سیار در آموزش پزشکی و عوامل موثر

صفحه 102-111

10.52547/ethicnurs.9.1.2.102

لیلی مصلی نژاد؛ منصور درویشی تفویضی؛ علی خیمه