دوره و شماره: دوره 9، 3-4، مهر 1399 
بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کووید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.9.3.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی


تبیین چالش های آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران : تحلیل محتوای کیفی

صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.9.3.4.9

سمیه قاسمی پنجاه؛ پرند پورقانع؛ مریم رجب پورنیکفام؛ فاطمه محمدی نخجیری


کاربرد تئوری مراقبت انسانی واتسون بر اضطراب و نا امیدی نوجوان دچار ترومای شکستگی و سوختگی دست: یک گزارش آموزشی

صفحه 17-25

10.52547/ethicnurs.9.3.4.17

سولماز هلاکو؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری؛ لیلا جویباری


بررسی تاثیر آموزش اصول اخلاق حرفه‌ای در نگرش مدیران بالینی پرستاری به فرهنگ ایمنی بیمار

صفحه 26-37

10.52547/ethicnurs.9.3.4.26

علی صدرالهی؛ معصومه باقرپور؛ حسین دائی زاده


مواجهه با تضادهای اخلاقی با ویژگی‌های فردی اجتماعی و ادراک از محیط در پرستاران شاغل دربخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سال1397

صفحه 38-46

حوا عبدالهی لرستانی؛ سیمین جهانی؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ بهمن چراغیان


بررسی ارتباط حرفه ای از دیدگاه دستیاران و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان

صفحه 47-56

10.52547/ethicnurs.9.3.4.47

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ عباس تقوی اردکانی؛ محمد رضا شریف؛ داوود خیرخواه؛ محمدجواد آزادچهر؛ ارسلان صبامهر


بررسی ارتباط خودکنترلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارآموز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صفحه 57-63

10.52547/ethicnurs.9.3.4.57

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ عباس تقوی ا ردکانی؛ داوود خیرخواه؛ محمدرضا شریف؛ محمدجواد آزادچهر؛ محدثه شفیعی پور


بررسی رابطه جهت‌گیری هدف و موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان مامایی دانشگاه علوم‌ پزشکی یزد

صفحه 64-71

10.52547/ethicnurs.9.3.4.64

سمیه اکبری فارمد؛ معصومه گروهی؛ آرزو فرج پور


بررسی همسویی هوش اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان افشار یزد سال 1396

صفحه 72-78

10.52547/ethicnurs.9.3.4.72

بهروز پاک چشم؛ مریم دهقان؛ زهره کلانی؛ ایمانه باقری


دیدگاه پرستاران در مورد رفتار نامحترمانه در بالین در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

صفحه 79-85

10.52547/ethicnurs.9.3.4.79

لیلا رفیعی وردنجانی؛ کبری نوریان


تبیین شاخص های اخلاق تدریس در اموزش علوم پزشکی :یک مطالعه ترکیبی

صفحه 86-94

10.52547/ethicnurs.9.3.4.86

لیلی مصلی نژاد؛ منصور تفویضی؛ محمد امین مرادیان


نیاز به پاسخ سریعتر سیستم آموزش و پژوهش به covid-19

صفحه 95-97

10.52547/ethicnurs.9.3.4.95

محسن حجت