راهنمای نویسندگان

 

جهت دریافت راهنمای ارسال مقاله فایل PDF  اینجا راکلیک کنید.

مقالات ارسالی به مجله شامل موارد زیر می باشد:

الف- مقاله پژوهشی اصیل (Original Article): مقالات علمی پژوهشی با حداکثر حجم 2500 کلمه، مجموع جداول و تصاویر 5 و منابع و مآخذ 35 عدد می باشد.
ب- دیدگاه (Commentary): جهت بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع خاص در نظر گرفته شده است لازم است تعداد کلمات آن بدون احتساب منابع 1000 عدد باشد.
ج- مقالات مروری (Review Article): برای ارائه آخرین یافته ها درباره یک موضوع خاص مطرح می شود (حداکثر 4000 کلمه).
نکته: نگارش آن مشابه سایر مقاله های پژوهشی است (شامل چکیده، مقدمه ،بحث، نتیجه گیری). در فهرست منابع حداقل 6 مرجع مورد استفاده بایستی متعلق به نویسنده باشد (با حداقل چهار مقاله از شش مقاله به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده مسئول).
د- گزارش موردی (Case Report): برای معرفی مورد یا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند مدنظر قرار دارد و باید شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. گزارش مورد با حداکثر 1000 کلمه، 5 عدد مجموع جداول و تصاویر و 15 عدد منابع می باشد.
و- نامه به سردبیر (Letter to Editor): نامه به سردبیر می تواند به صورت ارایه مشاهدات علمی یا نقد یکی از مقالات چاپ شده در این مجله باشد و با بحثی کوتاه، همراه با درج فهرست منابع نگاشته شود. نامه به سردبیر با حداکثر 1000 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 2، سقف منابع و مآخذ 5 عدد می باشد. نقد مقاله برای نویسنده مسئول مقاله مورد نقد، ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ وی، در صورت تصویب شورای نویسندگان به چاپ خواهد رسید.
            تبصره 1: مقالات ترجمه شده به هیچ وجه پذیرقته نمی شود.
            تبصره 2: ارسال دست نوشته یا مدارک به شکل pdf پذیرفته نمی شود.
           
 
بخش های مقاله
مقالات ارسالی باید دارای بخش های ذیل باشند و به دست نوشته هایی که خارج از فرمت ذکر شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد:

 • دست نوشته باید توسط نرم افزار MS Word در سایز A4 و فاقد هرگونه صفحه آرایی، فاصله خطوط یک برابر (single) با حاشیه های 5/2 سانتی متری، قلم B Mitra و سایز 12، قلم عنوان B Mitra سایز 14 Bold تهیه شوند. برای تایپ متن خلاصه انگلیسی و مراجع از قلم Time New Roman سایز 12 و جهت عنوان لاتین نیز از قلم Time New Roman سایز 14 Bold استفاده شود.
 • معادلات باید به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از Microsoft Word Equation تهیه شوند. واحدها بر حسب واحد بین المللی (SI) و معادلات به ترتیب شماره گذاری شوند.
 • دست نوشته باید شامل دو فایل: 1- فایل Word صفحه عنوان 2- فایل Word دست نوشته (به ترتیب دارای چکیده، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تقدیر و تشکر و منابع) باشد. تأکید می گردد از ارسال فایل های متعدد حاوی جداول، تصاویر و غیره خودداری شود.
 • اختصارات: عبارت کامل مربوط به اختصارات استاندارد در اولین مرتبه در خلاصه و متن مقاله باید کامل نوشته شوند و پس از آن به صورت یکنواخت استفاده شوند، مگر این که مربوط به مقیاسها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد. از  ذکر عبارت های مخفف در عنوان مقاله خودداری گردد.
 • از نوشتن پاورقی خودداری نمائید.
 • تا حد امکان معادل فارسیِ کلمات انگلیسی نوشته شود و در صورت لزوم انگلیسی آن داخل پرانتز آورده شود.
 • پس از انتشار مقاله، نسخه ای برای نویسنده مسئول ارسال نخواهد شد و شماره های مجله از طریق سایت برای نویسندگان و خوانندگان قابل دسترسی می باشد.

 
صفحه عنوان: عنوان کامل مقاله بدون استفاده از مخفف ها باشد. صفحه عنوان باید شامل عنوان کامل مقاله، نام کامل تمام نویسندگان، بالاترین درجه علمی، گروه یا بخش محل فعالیت، دانشگاه یا موسسه محل فعالیت، شهر و کشور، همچنین اطلاعات کامل نویسنده مسئول شامل آدرس، شماره تلفن، نمابر و آدرس پست الکترونیکی باشد.
نکته: ذکر اسامی نویسنده یا نویسندگان با بالاترین مدرک تحصیلی، گروه یا بخش یا مؤسسه محل فعالیت ایشان به انگلیسی نیز در صفحه عنوان الزامی است.
تبصره 1: عنوان مقاله معرف محتوای مقاله باشد و از  20 واژه تجاوز نکند.
تبصره 2: با توجه به سیستم الکترونیک مجله، مقاله مستقیما برای داور ارسال میگردد، لذا توجه شود که در فایل Word پس از صفحه عنوان، مقاله فاقد اسامی نویسندگان باشد. در غیر این صورت تا اصلاح شدن فایل، ارسال مقاله برای داور متوقف می شود.
 
چکیده: تمام مقالات اصلی باید دارای چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله با حداکثر 250 کلمه باید بیانگر کار انجام‌شده، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. ساختار چکیده مقاله باید شامل بخش های مقدمه، روش کار، یافته‌ها، نتیجه گیری و واژگان کلیدی باشد. در پایان چکیده مقاله باید 3 تا 6 واژه کلیدی نوشته شود. برای نوشتن واژه های کلیدی باید از راهنمای MeSH در آدرس http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html استفاده شود.
چکیده انگلیسی بایستی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد و شامل بخش های Introduction، Materials and Methods، Results، Conclusion و Keywords باشد.
 
مقدمه: در این بخش بایستی اطلاعات قبلی و زمینه‌ای انجام شده و سابقه با ذکر رفرانس، ضرورت انجام تحقیق، سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند، تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی و هدف تحقیق به روشنی ذکر شود. مقدمه نباید شامل اطلاعات و نتایج مطالعه مورد نظر باشد.
روش کار: این بخش شامل ارائه دقیق روش ها، مشاهدات یا تجارب مورد استفاده در مطالعه حاضر است. برای روش های مورد استفاده شناخته شده، تنها ذکر منابع آنها کافی است ولی اگر روش جدید است اطلاعات کافی داده شود تا برای سایر محققان قابل درک و به طور عینی قابل انجام و تکرار باشد. اگر دستگاهی استفاده می شود، نام کارخانه و آدرس در پرانتز نوشته شود. داروها با نام ژنریک و مقدار و روش مصرف آنها ذکر شود. اطلاعات بیماران شامل سن، جنس و میانگین سن (همراه با انحراف استاندارد) باید ذکر شود. روش‌های آماری و نرم افزار مورد استفاده و نسخه آن باید بیان شود.

 • صورتی که مطالعه دارای پرسشنامه یا چک لیست است، شیوه تأمین روایی آن مشخص شود و توصیف دقیق فرآیند اجرایی برای رواسازی آن توضیح داده شود. چگونگی تعیین روش های مورد استفاده برای تأمین پایایی پرسشنامه و گزارش نتایج آزمون های آماری به کار گرفته شده جهت تأمین پایایی توضیح داده شود. در مورد پرسشنامه های استاندارد ذکر نام و مرجع آن کافی است.

نکته: طبق مصوبه وزارت بهداشت مقالات باید کد کمیته اخلاق داشته باشد. بیانیه اخلاقی: این پژوهش کلیه موارد اخلاق در پژوهش را رعایت کرده است. درصورتی که برروی حیوانات انجام شده یا برگرفته از پرونده یا پرسشنامه باشد نوشته شود که الزامات اخلاقی رعایت شده یا  محرمانه بودن اطلاعات حفظ شده است.    
 
یافته ها: این بخش به صورت متن همراه با جدول ها، شکل ها و نمودارها ارائه می شود. در این بخش فقط یافته ها ارائه می شود و باید از ذکر دلایل و استدلال های مرتبط با آن خودداری گردد. مطالب جدول ها، شکل ها و نمودارها نباید به طور کامل در متن تکرار شود و کافی است شماره جدول، شکل یا نمودار در متن اشاره شود.       
جدول ها: جدول ها بدون حاشیه خارجی ارسال گردد. تعداد محدود جدول با توجه به حجم مطالعه و مقاله، همراه با ذکر عنوان آن در بالای جدول مورد قبول خواهد بود. ارسال جدول ها فقط تحت نرم افزار MS Word مورد قبول است. توضیحات اضافی در خصوص محتوای جدول ها باید به صورت زیرنوشته و در پایین جدول باشد. جدول ها باید دارای زمینه سفید و بدون سایه باشد. جدول ها باید توسط نرم افزار MS Word و فاقد هرگونه صفحه آرایی، فاصله خطوط 1 برابر (single)، قلم B Mitra با اندازه 12 و قلم متغیرهای سر ستون و ردیف B Mitra با اندازه 12 Bold تهیه شوند. برای تایپ کلمات لاتین در جدول از قلم Time New Roman و اندازه 12 استفاده شود. هر عدد باید در یک خانه یا سلول قرار گیرد.

شکل و نمودار: شکل یا نمودار همراه با ذکر عنوان آن در زیر و با فرمت JPG قابل قبول است. لازم است هر شکل با کیفیت 200 نقطه در اینچ و محدودیت حجم حداکثر 500 کیلو بایت در نظر گرفته شود.

 • شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، بایستی شماره مرجع در آخر عنوان جدول یا شکل نوشته شود و مشخصات مأخذ در بخش منابع درج شود.

 
بحث: در این بخش ابتدا یافته های مهم و اساسی مطالعه ذکر و سپس با مطالعات دیگر مقایسه شده، شباهت ها و تفاوت ها بیان شود. ذکر جزئیات کامل یافته ها در این بخش ضروری نمی باشد. تأکید بر یافته های جدید و با اهمیت مطالعه حاضر و دستاوردهای آن در این قسمت ضروری است. ذکر این که فرضیه ارائه شده در مطالعه صحیح یا نادرست بوده، یا این که دلایل کافی برای رد یا قبول آن به دست نیامده است، ضروری می باشد.
 
نتیجه گیری: جنبه های مهم و جدید مطالعه به صورت نتیجه گیری آورده شود. هدف از این بخش، ذکر دلیل اصلی انجام تحقیق، تحلیل و تفسیر یافته ها و همچنین نتیجه گیری کلی است.
 
تقدیر و تشکر: در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که درنوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی می‌شوند. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است.
 
تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است."    
 
منابع (reference): منابع باید به انگلیسی و طبق فرمت ونکوور (Vancouver) نوشته شود. منابع به ترتیب استفاده در متن باید شماره گذاری شود و در قسمت منابع به ترتیب لیست شود. منابع باید شامل کارهایی باشد که در متن به آنها اشاره شده است و چاپ شده و یا پذیرفته شده برای چاپ ("in press") باشد. مکاتبات شخصی و یا اطلاعات چاپ نشده نباید در لیست منابع آورده شود، و لیکن می‌توان در متن در پرانتز به آن اشاره کرد. وقتی به ارتباطات شخصی اشاره می‌شود باید با مجوز باشد. منابع فارسی باید به انگلیسی برگردانده شود و در آخر کلمه Persian نوشته شود.
نوشتن منابع با نقطه‌گذاری مناسب باید به روش زیر باشد:

 • مقالات

- اختصارات اسم مجلات باید بر اساس ایندکس مدیکوس باشد:
نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام نویسنده، نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام نویسنده، (.) عنوان مقاله (.) مخفف نام مجله (براساس مدلاین) (فاصله) سال انتشار (;) شماره انتشار (فاصله) شماره مجله در پرانتز (:) شماره صفحات   
• معادل انگلیسی نام مجلات ایرانی باید بر اساس نام انگیسی و مخفف مجله و بر اساس نام کامل مجله نوشته شود. حروف اول نام مجله باید بزرگ نوشته شود.
نمونه انگلیسی:
Jiang Z, Huang Y, Sharfstein ST. Regulation of recombinant monoclonal antibody production in Chinese hamster ovary cells: a comparative study of gene copy number, mRNA level, and protein expression. Biothecnol Prog 2006; 22 (1): 313-318.
نمونه فارسی:
Emamghorashi F, Kohanteb J. Antibiotic resistance pattern of E coli causing urinary tract infection. J Jahrom Univ Med Sci 2008; 4 (4): 1-6. (Persian)
 

 • نام نویسندگان با علامت کاما (,) از هم جدا شود. ذکر اسامی شش نفر نویسنده اول ضروری است. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al استفاده شود.

Asaria P, Elliott P, Douglass M, Obermeyer Z, Soljak M, Majeed A, et al. Acute myocardial infarction hospital admissions and deaths in England: a national follow-back and follow-forward record-linkage study. The Lancet Public Health 2017; 2 (4): e191-e201.
 

 • کتاب

# اگر منبع مورد نظر کتاب باشد:
نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام نویسنده (.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل نشر (.) ناشر (;) سال انتشار (.) p (.) شماره صفحات (.).
نمونه انگلیسی:
Romenes GJ. Cunningham’s manual. 15th ed. New York, NY: Oxford Univ Press; 1987.
نمونه فارسی:
Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2nd ed. Tehran, Iran: Eshtiagh Publication; 2000. p. 558. (Persian). 
 
 اگر فصلی از کتاب به عنوان منبع استفاده شده است:  
نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام تویسنده آن فصل (.) عنوان فصل مورد نظر (.) In: نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام نویسنده کتاب (,) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل یا شهر نشر (:) نام ناشر (;) سال انتشار (.) p (.) صفحات (.) مثال:
Philips SJ, Whisnant JPHypertension and stroke. In: Laergh JH, Brenner BM, Hypertension. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

 • پایان نامه

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام نویسنده (.) عنوان کامل پایان نامه (.) ]مقطع پایان نامه[ (.) نام شهر (,) کشور (:) نام دانشکده (.) نام دانشگاه (;) سال انتشار (.) مثال:
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization [dissertation]. St. Louis (Mo): Washington Univ; 1995.
 

 • منابع به صورت الکترونیکی- مجله الکترونیکی روی اینترنت

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام کوچک نویسنده (.) عنوان مقاله (.) نام ژورنال [online] سال انتشار (و ماه نشر) (؛) دوره (شماره) (:) ]شماره صفحات[ (.) ]روز، ماه و سال دسترسی [cited (;Available from (:) آدرس اینترنتی دسترسی. مثال:  
 
Morse SS. Factors in emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995; 1(1): 95-71. [Cited 1997 Oct 12]; Available from: http://www.cdc.Gov/ncidod/EID/eid.html
 

 • منابع به صورت صفحه وب

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام نویسنده ]یا شرح پدیدآور (.) عنوان (.) سال نشر در صورت دسترسی (:) ]شماره صفحات یا قابها[ ]روز، ماه و سال دسترس [cited (;Available from (:) آدرس اینترنتی دسترسی. مثال:
 
Dentsply Co. BioPure (MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]; Available from: www.store.tulsadental.com/catalog/biopure.html
 
 

 • فرهنگ لغات (Dictionary)

Ectasia. Dorland's illustrated medical dictionary.27th ed. Philadelphia: W. B. Saunders; 1988: 527.

 • سایرمنابع:
 • سازمان به عنوان مولف و ناشر
  Institute of Medicine. Looking at the future of the Medicaid Program. Washington: Inst Med; 1992: 78-81.
   
  نمونه خوانی (proof reading)
  یک نسخه از مقاله پیش از چاپ جهت انجام اصلاحات ضروری و بر طرف کردن اشکالات احتمالی برای نویسنده مسئول ارسال می گردد که لازم است در کوتاهترین زمان، تغییرات مورد نظر مجله انجام داده، از طریق وبسایت مجله ارسال نماید.

ملاحظات حقوقی
در این قسمت نکات زیر قابل ذکر است:
- ارسال نامه‌ای که به امضای نویسندگان مقاله رسیده باشد و ضمن معرفی نویسنده مسئول مقاله، نامبردگان می بایست به روشنی متعهد گردند که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور به چاپ نرسیده باشد و یا به جای دیگری ارسال نگردیده است و در ضمن در نامه قید گردد که تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله برای نشریه دیگری ارسال نگردد.
- ترتیب نام نویسندگان طبق مقاله ارسال‌شده انجام می‌شود و مجله هیچ تعهدی در قبال آن ندارد و این امر به عهده نویسنده مسئول مقاله می باشد.
- لازم است یک نامه به امضاء تمامی نویسندگان مقاله به سردبیر ارسال شود ومیزان مشارکت تمامی اعضاء درآن مشخص شده باشد.
            - مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج درمقاله به عهده نویسنده می‌باشد و کلیه حقوق جزئی و کلی مقالات مندرج در مجله برای نویسندگان محفوظ است.
- نویسنده (گان) مقاله در قبال کسانی که از آنها در بخش قدردانی و تقدیر با ذکر نام تشکر می‌کنند، مسئولیت پاسخگویی دارند.
- مجله متعهد است، منوط به پاسخگویی نویسنده به اشکالات و سوالات مطرح شده درمدت معین، ظرف 4 ماه از زمان اعلام وصول مقاله به مجله در مورد پذیرش یا رد آن نظر قطعی اعلام نماید.
- یک نسخه کامپیوتری از مقاله بعد از پذیرفته شدن و قبل از چاپ برای نویسنده فرستاده می شود تا اشکالات و ایرادات آن گرفته شود.
- نویسنده موظف است در اسرع وقت اصلاحات لازم را انجام داده و به دفتر مجله ارسال کند.
- هزینه ای برای چاپ مقاله گرفته نمی شود.
- هیأت تحریریه مجله پارس در رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه کردن مقاله آزاد است.
- در صورتی که مقاله ی داوری شده بعد از یک ماه توسط نویسنده اصلاحات آن انجام نشود و برگردانده نشود مقاله به صورت خودکار از طرف سامانه رد می شود.
 

لطفا لینک کد اخلاق و لینک کد آر سی تی را در قسمت پایان مقاله قرار دهید.

الگوی نگارش و سرتیترها حتما با فرمت مجله چک شود و اصلاح گردد.

همه نویسندگان کد  ORCIDداشته باشند.

در انتخاب کلیدواژه ها دقت شود و حتما بر اساس MeSH باشد.

در خصوص آزمون های آماری مورد استفاده با یک مشاور آمار صحبت کنید و از نظر صحت چک نمایید.

در صورتی که مقاله شما مداخله ای است حتما الگوی کانسورت را در متن مقاله قرار دهید.

نحوه نگارش منابع را حتما چک کنید. 70%منابع به روزباشند. همه منابع قابل دسترسی در اینترنت باشد. تا حد ممکن به مقالات مجله استناد گردد (حداقل 2 مورد). منابع حتما داخل پرانتز و به شیوه ونکور نگارش شود.

استاندارد زیر را برای تعداد منابع، جداول و تصاویر، کلمات و فرمت نگارش  بر اساس نوع مقاله رعایت نمایید.

Manuscript Type

 

Max Word Count

Max Number of Figures/Tables

Max Number of References

Research Article

Download Template

3500

3-5

35

Review Article

Download Template

5000

3-5

55

Case Report

Download Template

3500

3-5

15

Brief Report

Download Template

1500

3

15

Discussion

Download Template

1500

3

15

Letter

Download Template

1500

1

5

Correction

Download Template

500

1

5

Editorial

Download Template

1500

1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس نوع مقاله استانداردهای بین المللی زیر را در مقاله خود رعایت نمایید زیرا داوران بر اساس نوع مقاله شما  با یکی از این ابزارها  داوری را انجام می دهند.

 

 

What is your Study Design?

Read more

 Download

 • Case-Control Study

STROBE

Download Checklist

 • Case Report or Case Series

CARE Checklist

Download Checklist

 • Cohort Study

STROBE Checklist

Download Checklist

 • Cross-Sectional Study

STROBE Cross sectional

Download Checklist

 • Diagnostic Test accuracy Study

STARD statement

Download Checklist

 • Meta-Analysis Study

MOOSE Checklist

Download Checklist

 • Systematic Review (with or without a meta-analysis)

PRISMA statement

Download Checklist

 • Observational Studies in Nutritional Epidemiology

STROBE-NUT

Download Checklist

 • Prediction Model Development/Validation

TRIPOD statement

Download Checklist

 • Randomized Trial Study

CONSORT statement

Download Checklist

 • Abstract of Randomized Trials

CONSORT Abstract

Download Checklist

 • Study using Laboratory Animals

ARRIVE guidelines

Download Checklist

 • Protocol of a Clinical Trial

SPIRIT guidelines

Download Checklist

 • Protocol of a Systematic Review and Meta-Analysis

PRISMA-P statement

Download Checklist

 • Qualitative Study

SRQR guideline

Download Checklist

 • Economic Evaluation of Health interventions

CHEERS guidelines

Download Checklist

 • Quality Improvement in Health Care

SQUIRE statement

Download Checklist

 • Randomized Trial of a social or psychological intervention

CONSORT-SPI

Download Checklist

 • Behavioral and Public Health Interventions

TREND Checklist

Download Checklist

 • Genetic Association Study

STREGA guidelines

Download Checklist

 • Tumor Marker Prognostic Studies

REMARK Checklist

Download Checklist

 • Statistical Assessment of Medical Papers

CHAMP CHecklist

Download Checklist

 

 

 

مقاله خود را بر اساس فرمت زیر تدوین نمایید:

 • عنوان
 • چکیده (مقدمه- روش کار- یافته ها- نتیجه گیری- واژگان کلیدی) جدا جدا نوشته شود.
 • مقدمه
 • روش کار (نوع مطالعه- مشارکت کنندگان-معیارهای ورود و خروج-اندازه گیری-مداخله- تحلیل آماری) جدا جدا نوشته شود.
 • یافته ها
 • بحث (در انتهای بحث محدودیت های مطالعه بیان گردد)
 • نتیجه گیری
 • ملاحظات اخلاقی
 • تشکر و قدردانی
 • تعارض منافع
 • مشارکت نویسندگان
 • منابع


حق نسخه برداری (Copyright)

 • تمامی محتویات مجله آموزش و اخلاق در پرستاری تحت قانون حق نسخه برداری بین المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده غیرتجاری در اختیار افراد قرار می گیرد. اصلاح، انتشار، انتقال و نمایش هر گونه محتویات مجله بدون ذکر نام این مجله ممنوع است.