تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آدرس دفتر مجله: جهرم، خیابان شهید استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، پردیس مرکزی، دفتر مجله آموزش و اخلاق در پرستاری

صندوق پستی: 46199-74148

تلفن: 54340405-071

داخلی: 223

آدرس ایمیل: ethic.jums@gmail.com