مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در سه کشور ایران، ترکیه و اردن

نویسنده

دانشکده پرستاری – مامایی ارومیه

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: برای موفقیت هرچه بیشتر رشته کارشناسی پرستاری در ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه درسی آن، پرداختن به مطالعات تطبیقی و بهره برداری از تجارب و راهبردهای تجربه شده در دانشگاه­های موفق، امری ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در ایران، اردن و ترکیه را پرداخته است.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی-تطبیقی، عناصر اصلی و شاخص­های مهم برنامه درسی سه دانشکده پرستاری انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس، هر یک از موارد بررسی شده، در دانشکده­های مورد مطالعه و ایران مقایسه گردید و پیشنهادهای کاربردی برای بهبود بخشیدن به وضعیت برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری ایران ارایه شد. برای مقایسه سه برنامه درسی، از الگوی Beredy در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه استفاده شد.
یافته­ها: براساس یافته­های پژوهش، اهداف کلی و محتواهای آموزشی در تمامی برنامه­های مورد مطالعه تا حدودی مشابه بود، اما تفاوت­هایی نیز در محتوا و راهبردهای آموزشی ملاحظه گردید.
نتیجه­گیری: برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری در ایران در مقایسه با برنامه­های آموزشی مورد مطالعه دارای نقاط قوت بسیاری می­باشد. جهت بهبود کیفیت هر چه بیشتر دوره و به منظور رفع کاستی­ها و نقایص آن، پیشنهاد می­شود که مواردی مانند گزینش دانشجو، پژوهش، روش­های تدریس و ارزشیابی نظری و عملکرد باید مورد بازبینی و اصلاحات جدی قرارگیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Curriculum of Undergraduate Nursing Education in Iran, Turkey and Jordan

نویسنده [English]

  • rahim Baghaei

چکیده [English]

Background: In order to achieve more success in the Bachelor of Science in the discipline of nursing education in Iran and identify its weaknesses and strengths, comparative studies and utilization of successful universities’ strategies and experiences are necessary. The present research compares the curricula of undergraduate nursing education in Iran, Turkey and Jordan.
Methods: This was a descriptive-comparative study. The important components and indices of nursing curricula of the three nursing schools were analyzed. Then, each studied item was compared between the selected nursing schools and nursing schools of Iran. The research model used in this study was the Beredy model that identified the 4 stages of description, interpretation, proximity, and comparison.
Results: The general objectives and educational contents in all curricula of the examined nursing schools were to some extent similar. However, these ara differences in educational contents and strategies.
Conclusion: It seems that although the nursing curriculum in Iran has much strength. In order to improve the quality of the course, it is recommended to resolve the flaws, items like goals selection, student selection methods, research, teaching and evaluation (theory and performance) methodologies need to be reviewed and revised.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Nursing Bachelor of Science
  • Beredy model
  • Iran
  • Turkey
  • Jordan