مجله آموزش و اخلاق در پرستاری مجله ای علمی تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم است که تا سال ۱۳۹۵ به صورت فصلنامه و بعد از آن به صورت دو فصلنامه با دسترسی آزاد به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود.

کاربرد هوش مصنوعی در پرستاری و جنبه ‌های اخلاقی آن

صفحه 1-3

علی مرادی؛ زهرا شیبانی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


بررسی وضعیت تعهد سازمانی در دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1401)

صفحه 4-11

معصومه آلبوغبیش؛ سیامک نظری؛ سارا آدرویشی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی سطح نگرش، رضایتمندی، اثربخشی و چالش‌های آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پاندمی کووید19

صفحه 12-22

فاطمه ربانی؛ اعظم سعیدی کیا؛ اندیشه حامدی


تبیین چالش های فرهنگی دانشجویان بعنوان حلقه مفقوده آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک تحلیل محتوای کیفی

صفحه 23-30

علی دهقانی؛ علی صنعتی؛ محسن حجت


بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت‌نگری بر رضایت از زندگی خانواده‌های دارای بیمار مبتلا به اختلالات روان

صفحه 31-39

مهدیه هادیان؛ مالک فریدونی مقدم؛ جهانگیر مقصودی


معرفی یک رویکرد آموزش بهداشت بر اساس ارزش‌های مذهبی- فرهنگی بیماران در جهت پیشگیری از بروز افت فشار خون وضعیتی

اکرم سادات سادات حسینی؛ محمد مهدی رجبی


بررسی میزان اگاهی دانشجویان پزشکی در ارتباط با احیای قلبی ریوی بر اساس آخرین تغییرات پورتکل احیاء

رضا صحرایی؛ فاطمه افتخاریان؛ محمد رضا افتخاریان؛ شهرام شفا


مقایسه تحلیلی دیدگاه کل نگری متفکرین اسلامی به مفهوم محیط در متاپارادایم پرستاری با رویکردهای فلسفی رایج در پرستاری

صدیقه فرضی؛ نصراله علی محمدی؛ محسن حجت


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی