مجله آموزش و اخلاق در پرستاری مجله ای علمی تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم است که تا سال ۱۳۹۵ به صورت فصلنامه و بعد از آن به صورت دو فصلنامه با دسترسی آزاد به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود.

کاربرد هوش مصنوعی در پرستاری و جنبه ‌های اخلاقی آن

صفحه 1-3

علی مرادی؛ زهرا شیبانی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


معرفی یک رویکرد آموزش بهداشت بر اساس ارزش‌های مذهبی- فرهنگی بیماران در جهت پیشگیری از بروز افت فشار خون وضعیتی

اکرم سادات سادات حسینی؛ محمد مهدی رجبی


بررسی میزان اگاهی دانشجویان پزشکی در ارتباط با احیای قلبی ریوی بر اساس آخرین تغییرات پورتکل احیاء

رضا صحرایی؛ فاطمه افتخاریان؛ محمد رضا افتخاریان؛ شهرام شفا


بررسی وضعیت تعهد سازمانی در دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1401

معصومه آلبوغبیش؛ سیامک نظری؛ سارا آدرویشی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی سطح نگرش، رضایتمندی، اثربخشی و چالش‌های آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پاندمی کووید19

فاطمه ربانی؛ اعظم سعیدی کیا؛ اندیشه حامدی


مقایسه تحلیلی دیدگاه کل نگری متفکرین اسلامی به مفهوم محیط در متاپارادایم پرستاری با رویکردهای فلسفی رایج در پرستاری

صدیقه فرضی؛ نصراله علیمحمدی؛ محسن حجت


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی