اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محسن حجت
استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

پرستاری

 • hojjatjums.ac.ir

سردبیر

دکتر لیلی مصلی نژاد
استاد، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

برنامه ریزی آموزشی

 • saedparsa2012gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمید پیروی
استاد، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • peiravi.hiums.ac.ir
عبدالحسن کاظمی
استاد، گروه انگل شناسی وقارچ شناسی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

 • kazemi1338gmail.com
عیسی محمدی
استاد، گروه آموزش پرستاری، دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • mohamademodares.ac.ir
لیلی مصلی نژاد
دانشیار، دکترای برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • mosallanejadjums.ac.ir
لطف اله دژکام
دانشیار، گروه اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • l_dezhkamsums.ac.ir
محمد ذوالعدل
دانشیار، روانپرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

 • zoladl.mohammadyums.ac.ir
رسول اسلامی اکبر
استادیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • eslamijums.ac.ir
علی دهقانی
دانشیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • ali.dehghanijums.ac.ir
کورش زارع
دانشیار، پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

 • zarea_kajums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Long ,Tracey
Professor of Nursing Roseman University, South Jordan, Utah, USA

 • longforhomegmail.com
Eslami, Zohreh
Associate Professor of Teaching, Learning, and Culture, College of Education and Human Development Texas A&M University

 • zeslamitamu.edu

کارشناس نشریه

مریم آزموده
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 • ethic.jumsgmail.com