بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان (1397)

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

مقدمه: توانمندسازی کارکنان، تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهره‌وری، از طریق بالا بردن تعهد کارکنان به سازمان و بالعکس مورد استفاده مدیران قرار گرفته است. این شیوه روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می‌کند. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر می‌باشد که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی و توجه به موفقیت، پیشرفت و رفاه سازمان به وجود می‌آید. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در نظام بهداشتی- درمانی، این تحقیق به منظور تعیین رابطه  توانمندسازی  و تعهد سازمانی  پرستاران مرکز آموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان(۱۳۹۷) انجام شد.
روش کار: پژوهش  از نوع  توصیفی–تحلیلی  با رویکرد مقطعی بوده که در ( ۱۳۹۷) انجام شده است. در این بررسی 180 نفر از  پرستاران مرکز آموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان به شیوه سرشماری  انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه تعهد سازمانی توسّط آلن و مایر ( 2000) بود که توسط پرستاران تکمیل شد.در تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم‌افزار 16 SSPS ، آمار توصیفی- تحلیلی بر اساس نرمال بودن یا نبودن داده‌ها از آزمون‌های (اسپیرمن ،پیرسون) استفاده گشت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که  بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (619/0 r=0.000 p < /span>=). یافته‌های مربوط به تعهد سازمانی نشان داد که پرسنل پرستارای دارای تعهد سازمانی در سطح مطلوبی هستند و بالاترین میزان تعهد مربوط به تعهد هنجاری بود. نتایج  مربوط به توانمندی روانشناختی نشان داد بیشتر پرسنل پرستاری مرکز اموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان توانمندی بالایی داشتند (میانگین972/64) و در تمام ابعاد توانمندسازی روانشناختی در سطح مطلوبی قرار دارند و بالاترین میانگین مربوط به بعد اعتماد بود.
نتیجه‌گیری: تلاش جهت بهبود توانمندسازی می‌تواند یک استراتژی ارزشمند برای بهبود تعهد سازمانی محسوب گردد و باید با استفاده از روش‌های تشویقی، دادن آزادی عمل، ارتقای انگیزش و توان خودمدیریتی، آموزش‌های ضمن خدمت و تقسیم کار بر اساس لیاقت و شایستگی موجب با ارزش بودن، احساس اعتماد، علاقمندی و شایستگی در پرستاران می‌شود.  افراد باید از جو حاکم بر سازمان احساس آزادی، اختیار، انگیزش و احترام کرده تا افزایش توانمندی و تعهد سازمانی محقق گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Empowerment and Organizational Commitment of Nurses in commitment in medical education Center martyr Sayyad Shirazi (2018)

نویسنده [English]

  • fariba baiky

چکیده [English]

Introduction:
Empowerment of employees is a new technique that it is used by managers to increase productivity by increasing employees' commitment to the organization and vice versa. This is a valuable method that make balance between full control of management and the freedom of action the employees. Organizational commitment is an attitude about employee loyalty to the organization and as a continuous process creats from the participation of individuals in organizational decisions and attention to the success, development and welfare of the organization. Considering the important role of nurses in the health care system this, this study was performed to investigate the relationship between empowerment and organizational commitment in medical- educational Center martyr Sayyad Shirazi.
Methods and Materials:
This research is a descriptive - Analytical sectional that was done in 2018. Subjects in this study included 180 nurses in medical- educational Center martyr Sayyad Shirazi that were selected by field method. The instruments were psychological empowerment questionnaire Spreader's (1995) and Organizational Commitment Questionnaire by Allen & Meyer (2000) that was completed by nurses. For analysing the data were used 16 SSPS software. Descriptive and Analytical statistics (Spearman).
Results:
The results of this study showed that there is a significant relationship between psychological empowerment and organizational commitment (p=0.000, p=0.619). Findings of organizational commitment showed that nurses were at the desired level and have the highest commitment rate was related to normative commitment. The results of psychological empowerment showed that most of the nurses had high empowerment (mean 64/972) and in all dimensions of psychological empowerment were in the High Capability level and the highest mean was related to the dimension of trust.
Conclusion:
Endeavor to improve empowerment can be considered as a valuable strategy to improve organizational commitment and encouraging and significant methods should be used. Individuals should feel the freedom, power, motivation and respect of the organization's atmosphere to Increase organizational commitment and commitment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • Organizational Commitment
  • Nurses