مروری بر کیفیت و رضایت از مراقبت های مامایی در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

4 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

مقدمه: سالانه در دنیا حدود نیم میلیون زن در اثر عوارض ناشی از بارداری و یا عدم دریافت مراقبت های مامایی جان خود را از دست می دهند که 99 درصد آن در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. خدمت رسانی با کیفیت بالا، اغلب منجر به رضایت گیرندگان خدمت می شود. کارکنان ،نقش قابل توجهی در ارتقای کیفیت مراقبت ها انجام می دهند. با توجه به اهمیت این موضوع در بهبود شاخص های کلان کشوری و بین المللی بر آن شدیم تا مروری بر کیفیت مراقبت های مامایی ایران داشته باشیم.
روش کار: پس از جستجوی 950 مقاله با کلیدواژه های کیفیت، مراقبت ، مامایی و رضایت در موتورجستجوی Sciencedirect، Iranmedex،SID ، Magiran ،Google Scholar ،  Pubmed  و IranDoc ، حدود 28 منبع در نهایت انتخاب و نتایج آنها فیش برداری شد.
یافته ‌ها: تحقیقات، کیفیت مراقبت های قبل از بارداری، دوران بارداری، پست پارتوم و تنظیم خانواده را در سطح متوسط گزارش نمودند به طوری که ضعیف‌ ترین کیفیت در مرحله چهارگانه لیبر و زایمان مشاهده گشت. میزان رضایت از خدمات پره ناتال، لیبر و زایمان، پست پارتوم و تنظیم خانواده در سطح زیاد و خیلی زیاد عنوان شد و رضایت از دوره پره ناتال بیشتر از لیبر بود.
نتیجه گیری: کیفیت مراقبت ‌های مامایی در حد متوسط و رضایت از آن در سطح بالا بود. بنابراین رضایت بالا همیشه به معنای کیفیت بالای خدمات نیست، زیرا اظهار رضایت مادران می تواند ناشی از سطح انتظار پایین آنان باشد. بنابراین جهت بررسی کیفیت خدمات مامایی باید علاوه بر کسب رضایت، همواره استانداردهای بین المللی را مد نظر داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of the quality of midwifery care in Iran

نویسندگان [English]

  • Marzieh Faghani Aghoozi 1
  • Malihe Amerian 1
  • Serveh Mohammadi 2
  • Abbas Yazdanpanah 3
  • Samira Azarabadi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Introduction:
About half a million women worldwide die annually from complications of pregnancy or lack of midwifery care, 99% of which occur in developing countries. High-quality service often leads to customer satisfaction. Staff play a significant role in improving the quality of care. Given the importance of this issue in improving macroeconomic and international indicators, we decided to review the quality of midwifery care in Iran.
Materials and Methods:
After searching 950 articles with these keywords: quality, care, midwifery and satisfaction in the search engines of Sciencedirect, Iranmedex, SID, Magiran, Google Scholar, Pubmed and IranDoc, about 28 articles were finally selected and the results were filmed.
Results:
Studies reported the quality of prenatal care, pregnancy, postpartum and family planning at a moderate level, so that the weakest quality was observed in the fourth stage of labor. Satisfaction of pre-natal services, labor and childbirth, post-partum and family planning was stated at a high and very high level, and the satisfaction with the pre-natal period was higher than the labor.
Conclusion:
The quality of midwifery care was at a moderate level and its satisfaction was high. Therefore, high satisfaction does not always mean high quality of service, as mothers' satisfaction may be due to their low expectation. Therefore, in order to evaluate the quality of midwifery services, in addition to obtaining satisfaction, international standards must always be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • care
  • Satisfaction
  • midwifery