گزارش موردی استفاده از بیمار تازه درگذشته در آموزش مهارت‎های بالینی: چالش‎های اخلاقی آن

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده

مقدمه: امروزه با توجه به اهمیت کاربردی کردن اصول اخلاق پزشکی، از بیماران تازه در گذشته در زمینه  اهداف آموزشی کمتر استفاده می‎شود. هدف از این گزارش موردی، تبیین چالش‎‎های اخلاقی استفاده از بیمار تازه درگذشته، در آموزش مهارت ‎های بالینی به دانشجویان است.
گزارش مورد: بیمار خانم 70 ساله با ایست قلبی تنفسی به بخش اورژانس منتقل می‎‎شود، عملیات احیای قلبی-ریوی وی ناموفق بوده و بیمار فوت می‎کند و مربی آموزشی از جسد بیمار برای آموزش ماساژ قلبی و لوله ‎گذاری در راه‎ هوایی به دانشجویان پرستاری استفاده می‎ نماید. در این گزارش چالش ‎های اخلاقی شناخته شده در آموزش مهارت‎ های بالینی به دانشجویان عبارت است از: نادیده گرفتن حقوق بیمار، رعایت نکردن اصل اخلاقی احترام به استقلال فردی و کسب رضایت آگاهانه، استفاده ابزاری از جسد انسان و نادیده گرفتن حرمت و شأن اخلاقی آن،  رعایت نکردن حفظ حریم خصوصی، غفلت از مراقبت ‎های پایان حیات، فرایند سوگواری و نادیده گرفتن سلامت معنوی دانشجویان بود.
نتیجه ‎گیری: تحلیل اخلاقی مورد تحقیق نشان داد، با توجه به هدایت دانشجویان توسط مربی و علاقه ‎مندی آن ها به یادگیری در محیط واقعی، اصول اخلاقی، فقهی، حقوقی، آموزشی و مراقبتی در این مورد، نادیده گرفته شده است. بررسی ‎های بیشتر در زمینه ارجحیت استفاده از این بیماران در آموزش، منافع آن و تدوین استانداردهای اخلاقی آن به ویژه در زمینه وصیت بیمار و رضایت خانواده وی توصیه می‎گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Use of the Newly Deceased Patient in Clinical Skills Education: Its Ethical Challenges

نویسندگان [English]

  • kobra rashidi 1
  • akram Sanagoo 2
  • frozon Akrami 3
  • leyla Jouybari 2

1

2

3

چکیده [English]

Introduction:
Today according to the importance of patient rights and autonomy and available educational tools, newly deceased patients are less used for educational purposes. The purpose of this study case report is to present used of new deceased patient's teaching of clinical skills to students and to express their ethical challenges.
Case Report:
The patient was a 70-year-old woman with cardiopulmonary arrest. She is referred to the emergency department. The patient dies due to the unsuccessful of her resuscitation operation. Instructor uses patient corpse for training in cardiac massage and intubation of nursing students. In this case, the ethical and educational challenges raised are to include: ignore of patient rights, the patient's individual autonomy and obtain informed consent and used of cadaveric as educational tools.
Conclusion:
The results showed that due to student guidance by the instructor and her interest in learning in the real environment, the ethical, religious, legal, educational and caring challenges in this case report were ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nursing
  • Clinical competence
  • Informed Consent
  • Patient rights
  • Cadaver