بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19: یک چالش اخلاقی در کادر درمانی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: بسیاری از پرستاران با چالش های متعادل سازی نقش های شغلی و خانوادگی خود مواجه هستند. امروزه  اپیدمی ویروس کرونا به یکی از مهم ترین عوامل نگرانی در میان مردم و نیز سازمان جهانی بهداشت تبدیل شده است. کادر درمانی بدلیل شرابط شغلی از جمله تعداد نوبت های کاری، سختی کار و ساعت های طولانی کار بیشتر در معرض تعارض ناشی از کار و خانواده قرار دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19 در شهرستان جهرم بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی  در سال 99 بر روی 103 نفر از  پرستاران و پزشکان شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم که با بیماران مبتلا به کوید 19 در تماس بودند، انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه مشتمل بر دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تعارض کار و خانواده بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از  نرم افزار spss نسخه 21 و  آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته ها: 5/16 درصد از پرستاران و پزشکان سابقه مسافرت در دوران کرونا و 2/42 درصد از آن‌ها دوره‌های اخلاق را شرکت کرده بودند. میانگین تعارض کار-خانواده 96/13±75/52 بود. میزان سطح تعارض کار-خانواده در اکثریت افراد پایین‌تر از حد متوسط (26/48%) قرار داشت. در میان ابعاد تعارض کار- خانواده، سطح تعارض مبتنی بر زمان بالاتر از حد متوسط (01/21±84/56) بود.  این در حالی است که سطح تعارض مبتنی بر رفتار (47/22±30/45) و فشار (72/23±33/43) پایین‌تر از حد متوسط بوده است. تعارض کار- خانواده در کادر درمانی شرکت‌کننده در دوره اخلاق به‌طور معنی‌داری کمتر از کادر درمانی دیگر بود (049/0 P-value=)؛ اما بین سایر متغیرهای دموگرافیک و تعارض کار- خانواده در کادر درمانی ارتباط معنی‌دار وجود نداشت (05/0 P-value<).
نتیجه گیری: تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19 در شهرستان جهرم در سطح پایین تر از متوسط میباشد. اطلاعات بدست آمده از این مطالعه میتواند زمینه ساز برای شروع مطالعات بعدی و انجام کارگاه های آموزشی جهت اعضای کادر درمانی باشد. این مسئله  همچنین یاری گر سیاست گذران درمانی جهت برنامه ریزی های موثر تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of work-family conflict in nurses and physicians caring for patients with Covid 19: A cross-sectional descriptive study in 2020: An ethical challenge in the medical staff

نویسندگان [English]

  • leili mosalanezhad
  • samaneh abiri
  • mojtaba zeini jahromi
  • naser hatami
  • navid kalani

چکیده [English]

Introduction: Many nurses face the challenges of balancing their job and family roles. Today, the corona virus epidemic has become one of the most important causes of concern among the people as well as the World Health Organization. Medical staff are more exposed to work-family conflict due to job conditions such as the number of shifts, hard work and long working hours. The aim of this study was to investigate work-family conflict in nurses and physicians caring for patients with covid 19 in Jahrom city.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 2020 on 103 nurses and physicians working in hospitals affiliated to Jahrom University of Medical Sciences who were in contact with patients with covid 19. Data collection tools in this study included two questionnaires, demographic information and work-family conflict questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software version 21 and descriptive and inferential statistical tests.
Results: 16.5% of nurses and physicians had traveled in the corona and 42.2% of them had attended ethics courses. The mean work-family conflict was 52.75 13 13.96. The level of work-family conflict in the majority of people was below average (48.26%). Among the dimensions of work-family conflict, the level of time-based conflict was above average. However, the level of conflict based on behavior and pressure was lower than average.
Conclusion: Work-family conflict in nurses and physicians caring for patients with Covid 19 in Jahrom city is below average. The information obtained from this study can be a basis for starting further studies and conducting training workshops for members of the medical staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Work Conflict
  • COVID 19
  • Nurses
  • Physicians