مقایسۀ تطبیقی در نظام های آموزش پرستاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش مراقبت های ویژۀ نوزادان دانشگاه تهران و دانشگاه UCSF کالیفرنیا- سانفرانسیسکو

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان٫ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 استاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: آموزش پرستاری، به عنوان بخشی از نظام آموزش عالی در دهه ­های اخیر در جهان به سرعت  رو به توسعه است؛ بنابراین نیازمند همگام سازی با تغییرات جامعه می ­باشد. یکی از راه حل ­های دستیابی به این هدف، ایجاد تغییر در برنامۀ درسی پرستاری برای حفظ تعادل بین نیازهای نظام ­مند بهداشتی و سیاست­ های آموزشی و اقتصادی در جامعه است. هدف از این پژوهش، مقایسۀ تطبیقی نظام­ های آموزش پرستاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه تهران و دانشگاه  UCSF کالیفرنیا- سانفرانسیسکو، به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، ارتقای محتوا و کیفیت برنامه­ های آموزشی کشور می­ باشد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفـی - تطبیقـی است که در نیمه دوم ( 1399)، انجـام شـده است. در این تحقیق، مقایسۀ تطبیقی با استفاده از الگوی برودی و در چهار مرحله عبارت­ اند از: توصیف؛ تعبیر و تفسیر؛ هم جواری و مقایسه انجام گرفته است.
یافته ­ها: فلسفه، ارزش ­ها – باورها، هر دو برنامۀ آموزشی، براساس عقاید و ارزش ­های انسانی و همچنین بر پایۀ عدالت اجتماعی و جامعه محور می ­باشند. انجام ندادن مصاحبه و توجه به سابقۀ بالین، در بخش ­های تخصصی نوزادان در هنگام پذیرش دانشجو و همچنین عدم توجه به رویکرد مبتنی بر شواهد و تفاوت های قومیتی و فرهنگی در کوریکلوم آموزشی، همگام سازی با پیشرفت­ های تکنولوژی و توجه به بین المللی سازی، از نقاط ضعف برنامۀ آموزشی دانشگاه تهران بوده و مواردی چون ارائه پایان­ نامه و توجه به تحقیق و پژوهش از نقاط قوت آن می ­باشد.
نتیجه‌گیری: بهبود برنامۀ آموزش پرستاری، در زمینۀ مراقبت ­های ویژۀ نوزادان در کشور، نیازمند توجه بیشتر به بیــن المللــی ســازی، رویکــرد مبتنــی بــر شــواهد، مراقبت­های مبتنی بر فرهنگ، قومیت و تفکر انتقادی در حیطۀ اهداف و به ­ویـژه ریشه در آمـوزش بالینـی دانشـجویان دارد؛ بنابراین گنجاندن موارد فوق، در برنامۀ درسی و کوریکلوم آموزشی دانشگاه­ های کشور ضروری به نظر می­ رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of nursing education systems of the master's degree in neonatal intensive care unit of Tehran University and UCSF University of California, San Francisco

نویسندگان [English]

 • Elham Asghari 1
 • Mohammad Hossein Askari 2
 • Lila Jouybari 3

1 PhD Student of Nursing, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

2 Master's student in Geriatric Nursing, Student Research Committee, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

3 Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nursing education, as a part of the higher education system in the world, has been developing rapidly
in recent decades; therefore, it needs to be synchronized with the changes in the society. One of the solutions to achieve this goal is to make changes in the nursing curriculum in order to maintain the balance between the needs of the health system and educational and economic policies in the society. The purpose of this study is the comparative comparison of the nursing education systems in the Neonatal Intensive Care Nursing master's degree program in Tehran University and UCSF in order to identify the strengths and the weaknesses of the country's educational programs and improve their
content and quality.
Materials and Methods: This descriptive-comparative study was conducted in the second half of 2019. In this study, a
comparative comparison was performed using the Brody model in four stages: description, interpretation, adjacent, and comparison.
Results: The philosophies, values, and beliefs of both educational programs are based on human beliefs and values, based on social justice, and society oriented. Some of the weaknesses of the educational program of Tehran University are not conducting any interviews and not paying attention to candidates’ clinical history in specialty neonatal departments while admitting students, the lack of attention to the evidence-based approach, ethnic and cultural differences in the educational curriculum, synchronization with technological advances, and internationalization. Theses presentation and paying attention to research are among its strengths.
Conclusion: The improvement of the Neonatal Intensive Care Nursing education program in the country requires paying more attention to internationalization, evidence-based approach, culture and ethnicity-based care, and critical thinking regarding goals, and especially in the clinical education of students. Therefore, it seems necessary to include the above-mentioned items in the educational programs and curriculums of the country's universities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Master's Degree in Nursing
 • Neonatal Intensive Care
 • Curriculum
 • Educational Systems
 • American and Iranian
 1. 1. Sajadi S, Mokhtari Nouri J, Nezamzadeh M. Comparative study of nursing education in Iran and Japan. Clin Excel. 2016;4(2):81-99.
 2. 2. Baghaei r, Mihandoust s, Hosseinzadegan f, Mokhtari l. A Comparative Study of the Curriculum of Undergraduate Nursing Education in Iran, Turkey and Jordan. Education and Ethics in Nursing. 2018;7(1):363-74.
 3. 3. kalhor l, vafadar z. Comparative Study of the curriculum of the Master's degree program in Pediatric Nursing at Medical science Universities of Iran and Pennsylvania, Iranian Journal of Pediatric Nursing. 2020;7(1):70-9.
 4. 4. Maddineshat M, Burzo S, Cheraghi F. Comparative Study of Undergraduate Nursing Program in National University of Singapore and Iran. Iranian Journal of Nursing Research. 2020;15(4):69-82.
 5. 5. Borzo R, Cheraghi F, Afshari A, Nabavian M. A Comparative Study of Iran and America Bachelor of Nursing course. nursing development in health. 2019;10(2):41-56.
 6. 6. Adib Hajbaghery M, Mazharizad F. Nursing Bachelor’s Education Program in Iran and UCLA: A Comparative Study. Military Caring Sciences. 2019;6(2):159-68.
 7. 7. Noohi E, Ghorbani-Gharani L, Abbaszadeh A. A Comparative Study of the Curriculum of Undergraduate Nursing Education in Iran and Selected Renowned Universities in the World. Strides in Development of Medical Education. 2015;12(3):450-71.
 8. 8. tajabadi a, Aghaei m, roshanzadeh m. Comparison of the Educational System and the Newest Nursing Graduate Curriculum in Iran and Toronto: A Comparative Study. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences. 2019;11(6):82-9.
 9. 9. Valizadeh L, Zamanzadeh V, Soheili A, Rezagolifam A, Mansouri Arani M. A Comparative study on the neonatal nursing curriculum in Iran and in Mcmaster university of Canada. Nursing and Midwifery Journal. 2018;16(7):475-83.
 10. 10. Bruce J, Schmollgruber S, Baumann J. Intercountry master's degree in nursing: policy implications for the Mozambican health system. International nursing review. 2018;65(3):425-33.
 11. 11. hasani narenjbaghi S, valizadeh l, bagheriyeh f. Comparative Study of master’s curriculum of neonatal intensive care nursing in Iran and Pennsylvania university of Nursing and Midwifery Journal. 2017;15(7):514-23.
 12. 12. Mazloum SR, Ghorbanzadeh M, Reyhani T, Yavari M, Boskabadi H. Developing Basic Educational Standards for Evaluation and Accreditation of Master of Sciences Course in Neonatal Intensive Care Nursing: A Report of a Delphi Study. Strides in development of medical education. 2016;13(1):-.
 13. 13. Ashrafi Z, Babamohamadi H, Nobahar M. Comparative study of master’s critical care nursing program in Iran and Melbourne, Australia and strategies for promotion in Iran. Journal of Nursing Education. 2019;8(4):9-18.
 14. 14. Ebadi Nejad Z, Nobahar M, Babamohamadi H. Comparison of Master's Degree Curriculum for Pediatric Nursing in Iran and King of England: A Comparative Study. Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN). 2020;6(3).

15.https://nursing.ucsf.edu/about/our-organization/ faculty- employment-opportunities.

16.http://fnm.tums.ac.ir/10232/sec_23/NeonatalCriticalCareNursing/lang/Fa.aspx.

 1. 17. Ślusarska B, Zarzycka D, Dobrowolska B, Marcinowicz L, Nowicki G. Nursing education in Poland–the past and new development perspectives. Nurse education in practice. 2018;31:118-25.
 2. 18. mazhariazad F, Adib Hajbagheri M, Sharifi N. Graduate Nursing Management Curriculum: A Comparative Study of Iranian Universities and UC Davis University of California. Research in Medical Education. 2020;12(1):44-51.