بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و نگرش نسبت به ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهرستان دزفول ( 1400)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پرستاری مامایی، دزفول، دزفول، خوزستان، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان نظام مافی، اهواز، خوزستان، ایران

3 کارشناس ارشد پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دزفول، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، خوزستان، ایران

4 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پرستاری مامایی دزفول، دزفول، خوزستان، ایران

چکیده

مقدمه: هوش اخلاقی در پرستاران، به واسطۀ ماهیت انسانی و اخلاقی شغل و حرفۀ آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هوش اخلاقی می‌تواند قاعده‌ای را برای عملکرد صحیح انسان‌ها فراهم آورد و به عنوان یک عامل پیش بینی‌کنندۀ رفتار محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و نگرش نسبت به ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهرستان دزفول
( 1400) بود.
روش کار: روش پژوهش حاضر، مقطعی بود. جامعۀ آماری شامل 200 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی گنجویان دزفول (1400) بود، که به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل: پرسشنامۀ مشخصات دموگرافیک، پرسشنامۀ استاندارد هوش اخلاقی لنیک و کیل و پرسشنامۀ استاندارد نگرش ایمنی بیمار (SAQ) بود. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS  در سطح معناداری 0.05> p با استفاده از آمار توصیفی و  ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: از 200 نفر پرستار شرکت کننده 73 درصد زن و  27 درصد مرد بودند. میانگین هوش اخلاقی پرستاران مورد پژوهش 24.19±156.21 و میانگین نگرش پرستاران نسبت به ایمنی بیمار 15.53±107.05 بوده است. نتایح ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد بین هوش اخلاقی و نگرش پرستاران نسبت به ایمنی بیمار، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (r=0.43, p<0.001). نتایج آزمون رگرسیون نشان داد هوش اخلاقی در تبیین متغیر نگرش پرستاران نسبت به ایمنی بیماران (0.18 = R2) سهیم می باشد.
نتیجه‌گیری: هوش اخلاقی، در پیش‌بینی نگرش پرستاران، نسبت به ایمنی بیماران نقش دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد با افزایش هوش اخلاقی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌توان نگرش پرستاران نسبت به ایمنی بیماران را تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between moral intelligence and attitudes toward patient safety among nurses working in a teaching hospital of Dezful in 2021

نویسندگان [English]

 • vahid kheirandish 1
 • Farzaneh Mohamadnejad 2
 • hadi bahrami 3
 • Maedeh Tayebpur 4

1 BS Dezful University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery, Dezful, Iran

2 MS Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Nezam, Mafi Hospital, Ahvaz, Iran

3 MS School of Nursing and Midwifery, Nursing and Midwifery faculty, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran

4 BS Dezful University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery, Dezful, Iran

چکیده [English]

Introduction: Moral intelligence has special importance among nurses considering human and moral nature of their
profession. Moral intelligence can provide a framework for the proper functioning of human beings and is considered as a predictor of behavior. The aim of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and attitude toward patient safety among nurses working in Dezful teaching hospital in 2021.
Materials and Methods: This was a cross-sectional study. The statistical population included 200 nurses working in Ganjavian teaching hospital of Dezful in 2021 and participants were selected by convenience sampling method.
Data collection instruments included demographic characteristics questionnaire, Lennick's & Kiel's Moral Intelligence Questionnaire and the Safety Attitude Questionnaire (SAQ). Data analysis was carried out using descriptive and analytical statistics (Pearson correlation coefficient and regression analysis in SPSS ver. 21 and P-value<0.05 was considered as the significance level.
Results: The results showed that, 73% of 200 nurses were female and 27% were male. The mean± SD of nurses' moral intelligence and attitude towards patient safety was 156.21±24.19 and 107.05±15.53, respectively. The results of Pearson correlation coefficient showed a positive and significant correlation between all dimensions of moral intelligence and nurses' attitudes toward patient safety (r=0.43, p<0.001). The results of regression test showed that moral intelligence plays a role in explaining the variable of nurses' attitudes toward patient safety (R2 = 0.18).
Conclusion: Moral intelligence plays a role in predicting nurses 'attitudes toward patients' safety. Therefore, it seems
that nurses 'attitudes toward patients' safety can be improved by increasing moral intelligence through training workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moral intelligence
 • Attitude
 • Nurse
 • Safety
 • Patient
 1. Tourani S, Khodayari Zarnaq R, Arabloo J, Esmaili A, Taghizadeh S, Khosravizadeh O. A survey on patient safety using the farsi version of the safety attitudes questionnaire in Iran. Journal of Payavard Salamat. 2016;10(1):82-92.(Persian)
 2. 2. Kalra JJ, Kopargaonkar A, editors. Quality Care and Patient Safety: Strategies to Disclose Medical Errors. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics; 2017: Springer.
 3. 3. Brasaite I, Kaunonen M, Suominen T. Healthcare professionals' knowledge, attitudes and skills regarding patient safety: a systematic literature review. Scandinavian journal of caring sciences. 2015;29(1):30-50.
 4. 4. Walpola RL, Fois RA, McLachlan AJ, Chen TF. Enhancing generational change in patient safety attitudes through peer leadership. BMJ Simulation and Technology Enhanced Learning. 2016;2(3).
 5. 5. Agnew Ç, Flin R. Safety Culture in Practice: Assessment, Evaluation, and Feedback. Patient Safety Culture: CRC Press; 2018. p. 207-28.
 6. 6. Hall LH, Johnson J, Watt I, Tsipa A, O’Connor DB. Healthcare staff wellbeing, burnout, and patient safety: a systematic review. PLoS One. 2016;11(7):e0159015.
 7. 7. Kiani F, Samavtyan H, Poorabdiyan S, Jafari E. How safety trainings decrease perceived job stress: the effects of improvement in employees attitude toward safety issues. Far East Journal of Psychology and Business. 2012;6(4):46-58.(Persian)
 8. 8. Henning JB, Stufft CJ, Payne SC, Bergman ME, Mannan MS, Keren N. The influence of individual differences on organizational safety attitudes. Safety science. 2009;47(3):337-45.
 9. 9. Khalilzadeh H, Hemmati Maslakpak M, Mohaddesi H, Zare Fazlollahi Z. Attitude Among Urmia Medical University Health Workes About Patient Safety. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences. 2013;11(8):0.(Persian)
 10. 10. Arab M, Mohammadian F, Rahmani A, Rahimi A, Omidi L, Asghari M. Safety Attitude in Operating Room’s Staff’s in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2013. Journal of Hospital. 2014;13(3):25-33.(Persian)
 11. 11. Tayebi J, Nasiripour A, Maleki A, Raeisi M, Mahmoudi P, Azimi L. Evaluation sataf safety Attitude in a education and health center. The Iranian Journal of health in work. 2010;7(4):25-31.(Persian)
 12. 12. Mohammadi S, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral intelligence in nursing: a cross-sectional study in East of Iran. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(5):57-66.(Persian)
 13. 13. Borba M. The step by step plan to building moral intelligence, nurturing kid’s hearts and souls. San Francisco: National Educator Awards, National Council of Self Steam. 2005:1-25.
 14. 14. LaSala CA. Moral accountability and integrity in nursing practice. Nursing Clinics. 2009;44(4):423-34.
 15. 15. Nehrir B, Saeid Y, Ebadi A, Najafloo M, Khoshab H, Mahmoodi H, et al. A comparison of the moral intelligence of nurses in civilian and military hospitals. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015;7(6):59-68.(Persian)
 16. 16. Arshiha MS, Talari KL, Noghani F, Sedghi Goyaghaj N, Taghavi Larijani T. The Relationship between moral intelligence and communication skills among nursing students. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2016;9(3):44-54.(Persian)
 17. 17. Amini M, Rahimi M, Godali H, Montazer M. A study the Status of Moral Intelligence in Nurses across Kashan Hospitals in 2015. Education and Ethics in Nursing. 2015;4(1):59-66.(Persian)
 18. 18. Yousefi P, Heshmati H. Moral intelligence and its position in nursing profession. Development Strategies in Medical Education. 2015;2(2):65-73.(Persian)
 19. Pallant J. SPSS Survival Manual: a Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Australia: Allen & Unwin Publication; 2007.
 20. 20. Lennick D, Kiel F. Linking strong moral principles to business success. Pennsylvania, Wharton School of the University of Pennsylvania. 2005.
 21. 21. Bahrami MA, Asami M, Fatehpanah A, Dehghani Tafti A, Ahmadi Tehrani G. Moral intelligence status of the faculty members and staff of the Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012;5(6):81-95.(Persian)
 22. 22. sadeghi a, adeli z, shamsaei f, moghim-beigi a. Relationship between nurses’ moral intelligence and patient’ satisfaction from nursing care. Quarterly Journal of Nersing Management. 2016;4(3):65-76.(Persian)
 23. 23. Sexton JB, Helmreich RL, Neilands TB, Rowan K, Vella K, Boyden J, et al. The Safety Attitudes Questionnaire: psychometric properties, benchmarking data, and emerging research. BMC health services research. 2006;6(1):1-10.
 24. 24. Khajavi Z, Vaezzadeh N, Mousavinasab SN, Azimi Lolaty H. Relationship between Ethical Intelligence and Professional Behavior in Nurses. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2020;30(185):86-95.(Persian)
 25. 25. Raisi m, Ahmari Tehran H, Bakouei S, Jafarbegloo E, Momenuan S, Abedini Z. Evaluation of moral intelligence in nursing and midwifery students of Qom University of Medical Sciences. Education and Ethics in Nursing. 2016 Oct 10;5(3):9-16.(Persian)
 26. 26. Amini M, Rahimi H, Godali H, Montazer M. A study the status of moral intelligence in nurses across Kashan hospitals in 2015. J Educ Ethics Nurs. 2015;4(1):59-66.(Persian)
 27. 27. Niknejad R, Akbari M, Bagheri M, Hashemi M, Ghaedi Heidari F, Aarabi A. Attitudes of healthcare professionals toward patient safety in the operating room. Iran Journal of Nursing. 2019;32(117):80-90.(Persian)
 28. 28. Raftopoulos V, Savva N, Papadopoulou M. Safety culture in the maternity units: a census survey using the Safety Attitudes Questionnaire. BMC health services research. 2011;11(1):1-10.
 29. 29. Chaboyer W, Chamberlain D, Hewson-Conroy K, Grealy B, Elderkin T, Brittin M, et al. CNE article: safety culture in Australian intensive care units: establishing a baseline for quality improvement. American Journal of Critical Care. 2013;22(2):93-102.
 30. 30. Hajlo N, Ghaffari M, Movaghar M. Investigating the relationship between moral and social intelligence, and nurses' attitude to patient education. Journal of Medical Ethics & History of Medicine. 2015;8(1).(Persian)
 31. 31. Ghaffari M. The Relationship Moral Intelligence and altruism with nurses Attitude to the rights of patients. Journal of Nursing Education. 2016;5(2):49-56.(Persian)