چالش های اجرای فرایند اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

5 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: رویکرد جهانی به کیفیت مراقبت سلامت، منجر به تلاش برای مدیریت مؤثرتر منابع و خدمات با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها، مزایای رقابتی در بازاریابی و ایمنی بیمار شده است. یکی از ابزارهای اصلی کیفیت مراقبت سلامت و بهبود آن، اعتبار بخشی است. این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های اجرای فرایند اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌ها از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام پذیرفت.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از روش سرشماری بر روی 51 نفر از کارکنان دخیل در اجرای اعتباربخشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با استفاده از  پرسشنامه دو قسمتی متشکل از اطلاعات عمومی و حرفه‌ای کارکنان دخیل در اجرای اعتبار بخشی آموزشی و 27 مؤلفه برای سنجش نظرات کارکنان در خصوص اجرای فرایند اعتبار بخشی در بخش آموزش در شهرستان جهرم انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) انجام پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از 51 نفر کارکنان، 66 درصد زن و بقیه مرد بودند. میانگین نمره اجرای فرایند اعتباربخشی در دانشگاه
0.75 ± 3.14 بود که تقریباً  در سطح متوسط قرار داشت. اکثریت کارکنان معتقد بودند که برنامه اعتباربخشی باعث پویایی و کارایی دانشگاه شده است و دارای بالاترین امتیاز بوده است. پایین ترین امتیاز به گویه "در برنامه اعتباربخشی، کارها و وظایف به‌ طور منصفانه و عادلانه بین کارکنان دانشگاه تقسیم شده است"، داده شد.
نتیجه‌گیری: اصلاح روش ارزشیابی اعتبار بخشی می‌تواند اعتبار و قابلیت اعتماد به نتایج اعتبار بخشی بیمارستانی ایران را افزایش دهد. با توجه به تأثیر متقابل قوت‌ها و چالش‌ها بر یکدیگر، ضروری است برای آموزش و توسعه فرهنگ کار گروهی، تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی در زمینه اجرای آن، ایجاد سیستم‌های اطلاعات مناسب، شفاف‌سازی اطلاعات و با تغییر نگرش کلی سازمان بسترسازی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and strengths of implementing the process of educational accreditation of hospitals from the perspective of employees of Jahrom University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Amir Abdoli 1
 • Nafiseh Esmaealpour 2
 • Mohammad Rahmanian 1
 • Esmaeal Rayat Dost 1
 • Samaneh Abiri 1
 • Sedighe Najafipour 3
 • Maryam Azmoodeh 4
 • Atefeh Karamzadeh 3
 • Navid Kalani 5

1 Research Center for Non-Communicable Diseases, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

2 Department of Neursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Department Medical Education, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

4 Master of Information Management, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

5 Research Center for Social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: The global approach to health care quality has led to efforts to manage resources and services more
effectively, considering the raised costs, competitive advantages in marketing, and patient safety. One of the main tools of health care quality and its improvement is accreditation. This research was conducted with the aim of investigating the challenges and strengths of implementing the educational accreditation process of hospitals from the perspective of the employees of Jahrom University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted using the census sampling method on 51
employees involved in the implementation of educational accreditation of Jahrom University of Medical Sciences using a two-part questionnaire consisting of general and professional information of the employees and 27 components were carried out to measure the opinions of employees regarding the implementation of the accreditation process in the education sector in Jahrom city. Data analysis was done using SPSS software version 21 and descriptive statistical tests (mean, percentage and standard deviation).
Results: The results showed that out of 51 employees, 66% were women and the rest were men. The average score of the implementation of the accreditation process in the university was 3.14 ± 0.75, which was almost at the average level. The majority of the staff believed that the accreditation program made the university more dynamic and efficient and has having the highest score. The lowest score was given to the item of "in the accreditation program, the works and tasks are fairly and equitably divided among the university staff".
Conclusion: Modifying the accreditation evaluation method can increase the credibility and trustworthiness of Iranian hospital accreditation results. Considering the mutual influence of strengths and challenges on each other, to train and develop teamwork culture, it is necessary to lay out budget allocation, planning and strategy design in the context of its implementation, creating appropriate information systems, clarifying information, and changing the overall attitude of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Challenges
 • Strengths
 • Hospital Accreditation
 1. Mosadeghrad AM. Essentials of healthcare organization and management. 1 st Edition, Tehran: Dibagran; 2015
 2. Chiu W-T, Yang C-M, Lin H-W, Chu T-B. Development and implementation of a nationwide health care quality indicator system in Taiwan. International Journal for Quality in Health Care 2007; 19(1): 21-8.
 3. Raeisi A, Asefzadeh S, Yarmohammadian M. A Comparative Study on Accreditation Models in Europe and the USA. Health Information Management 2008; 3(2):1-9.
 4. Gloria NG, Leung GK, Johnston JM, Cowling BJ. Factors affecting implementation of accreditation programs and the impact of the accreditation process on quality improvement in hospitals: a SWOT analysis. Hong Kong Medical Journal 2013; 19(5): 434-46.
 5. Lutfiyya MN, Sikka A, Mehta S,et al. Comparison of US accreditedand non -accredited rural critical access hospitals. International Journal for Quality in Health Care 2009; 21:112.
 6. Schmaltz SP, Williams SC, Chassin MR,et al. Hospital performance trends on national quality measures and the association with Joint Commission accreditation. Journal of Hospital Medcine 2011; 6: 454 –61.
 7. Halasa YA, Zeng W, Chappy E,et al. Value and impact of international hospital accreditation: a case study from Jordan. Eastern Mediterrian Health Journal 2015; 21:90 –9
  1. Yıldız MS, Öztürk Z, Topal M,et al. Effect of accreditation and certification on the quality management system: analysis based on Turkish hospitals.International Journal of Health Planning and Management 2019; 34:e1675 –87.
  • Shaw C, Bruneau C, Kutryba B, De Jongh G, Suñol R. Towards hospital standardization in Europe. Int J Qual Health Care. 2010;22(4):244-9.
  1. Greenfield D, Braithwaite J, Pawsey M. Health care accreditation surveyor styles typology. Int J Health Care Qual Assur. 2008;21(5):435-43.
  2. Al-Assaf A, Akgün HS. Healthcare Accreditation in Kazakhstan: Methods and Impact. Health Care Academician Journal. 2016;3(2):57-63.
  3. Vanoli M, Traisci G, Franchini A, Benetti G, Serra P, Monti MA. A program of professional accreditation of hospital wards by the Italian Society of Internal Medicine (SIMI): self-versus peer-evaluation. Intern Emerg Med. 2012;7(1):27-32.
  4. Mosadeghrad AM. Hospital accreditation: The good, the bad, and the ugly, International Journal of Healthcare Management. 2020:1 -5.
  5. Baker, s. beitsch, L. Landrum, L. Head, R. (2008). The role of performance management ang quality improvement in a national voluntary public health accreditation. Public health managementpractice, 13 (4), 627-429.
  6. Bohigas L, Heaton C. Methods for external evaluation of health care institutions. International Journal for Quality in Health Care 2000; 12(3):231- 238.
  7. Mosadeghrad AM. Comments on Iran hospital accreditation System .Iranian Journal of Public Health 2016; 45: 837 -842.
  8. Mosadeghrad AM. Iran hospital accreditation: Future directions. 1 st Edition in J. Braithwaite, et al., (Eds.) Health Care Systems: Future Predictions for Global Care, Taylor & Francis 2018: 285 -291.
  9. Milner B. Implementing hospital accreditation: individual experiences of process and impacts: Waterford Institute of Technology; 2007.
  10. Alkhenizan A, Shaw C. Impact of accreditation on the quality of healthcare services: a systematic review of the literature. Ann Saudi Med 2011; 31: 407-416.
  11. Mahmoodian S, Safaei F, Meraji M, Kimiafar K, Farsinegar N, Ghasemi R. Challenges and Strengths of Implementing Accreditation Process from Health Information Management Staff Perspective. 2016.
  12. Salehi Z, Payravi H. Challenges in the Implementation Accreditation Process in the Hospitals: a Narrative Review. 2017; 30(106): 23-34.
  13. Yarmohammadian MH, Shokri A, Bahmanziari N, Kordi A. The blind spots on Accreditation program. J Health Syst Res 2013; 9(11):1158-1166.
  14. Kabir M-J, Heidari A, Jafari N, Honarvar M-R, Vakili M-A, Aghapour S-A, et al. Internal environment assessment of hospitals in Gorgan and Gonbad-e Qabus cities, Iran, according to Weisbord’s six-dimension model. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS) 2014; 23(108): 123-132.